SCURT ISTORIC

Istoria Liceului Tehnologic Ţicleni este strâns legată de istoria petrolului de pe meleagurile Gorjului.

Liceul nostru a luat fiinţă în anul 1973 ca urmare a necesităţii calificării forţei de muncă în domeniul petrolului iar în prezent şcolarizează aproape 400 de elevi în domeniul real, uman şi tehnic.

Baza materială modernă asigură condiţiile necesare unui proces instructiv-educativ de calitate, fiind permanent adaptată noilor cerinţe impuse de piaţa forţei de muncă.

Principala menire a şcolii a fost şi este educarea şi instruirea tinerei generaţii.

Liceul Tehnologic Țicleni, amplasat în centrul orasului Ticleni, este un liceu cu personalitate, un loc unde se concentrează, se solidifica și se adaugă calitate, varietate și domeniu de aplicare pentru viața elevilor.

In prezent, Liceul Tehnologic Țicleni școlarizează elevi în specializari precum matematica-informatica, filologie, tehnică de calcul, automatizări, instalatii electrice, mecanică, extractia si tratarea gazelor,operare sonde și birotică și dispune de un corp profesoral de specialişti, bază materială de exceptie și sprijin din partea instituţiilor partenere.

Elevii noștri beneficiază de 8 cabinete, 7 laboratoare, 4 ateliere şcolare,  o sală de sport, doua terenuri de sport multifunctionale acoperite cu suprafata de joc sintetica, bibliotecă, amfiteatru funcţional pentru toate disciplinele cuprinse în planul de învăţământ.

 

MISIUNEA ŞCOLII

Liceul Tehnologic Ticleni urmăreşte să asigure, în contextul cerinţelor europene, acoperirea unei arii ocupaţionale variate racordată permanent la cerinţele pieţii muncii, pentru o comunitate de elevi, cu o rază geografică extrem de lărgită şi de consistenţa eterogenă din punct de vedere material şi intelectual.

Cercetările pieţei au arătat că pe piaţa forţei de muncă au apărut meserii şi domenii de activitate noi. În acest sens, liceul nostru este capabil să-şi adapteze oferta şcolară la cerinţele pieţei, chiar dacă aceste noi profiluri sunt total diferite de cele care ne-au consacrat.

 

VIZIUNEA ŞCOLII

Liceul Tehnologic Ticleni ca organizaţie furnizoare de educaţie își propune să dezvolte un învăţământ de nivel european care să asigure forţă de muncă de înaltă calificare, tineri competenţi pe piaţa muncii în vederea unei bune inserţii socio-profesionale.

Pentru toţi elevii avem în vedere formarea competenţelor: de specialitate, de comunicare, de utilizare a computerului, de management şi de comunicare într-o limbă modernă. Totodată, vizăm asigurarea abilităţii de adaptare la schimbările survenite în contextul socio-economic naţional şi european.

Şcoala îşi propune de asemenea:

  • Promovarea imaginii sale la nivel local, regional şi european precum şi atragerea de noi resurse financiare necesare dezvoltării bazei materiale;
  • Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şi sociale pentru formarea profesională în scopul integrării socio-profesionale a absolvenţilor;
  • Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic în funcţie de nevoile identificate.

 

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ A ŞCOLII

Preocupările noastre privind creşterea calităţii în educaţie şi formare profesională au fost întărite în ultimii ani de dezvoltarea şi valorizarea colaborării în plan educaţional la nivel european. Considerăm foarte important ca elevii noştri să dobândească competenţe profesionale, competenţe generale dar în acelaşi timp să-şi formeze valori şi atitudini care să le permită să se adapteze unei societăţi aflate în plină evoluţie, să muncească şi să trăiască într-un mediu multicultural, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană.

Conform acestei abordări, activitatea noastră didactică a căpătat şi a dezvoltat, începând cu anul 2007, dimensiunea europeană a educaţiei. Am înţeles că o educaţie de calitate nu se poate realiza fără o largă colaborare plecând de la nivel local şi până la nivel european. În acest sens obiectivele strategice au fost compatibilizate cu cerinţele educaţionale şi de formare conturate la nivel european şi concretizare prin semnarea Tratatului de la Lisabona, inclusiv de către România. Acestea sunt:

  • Formarea/îmbunătăţirea la elevi a competenţelor cheie şi a competenţelor profesionale la nivelul standardelor prevăzute în SPP din alte ţări europene;
  • Dezvoltarea la elevi a competenţelor pentru societatea cunoaşterii;
  • Acordarea de şanse egale tuturor elevilor indiferent de mediul din care provin (urban/rural), sex, religie, naţionalitate, statut social, statut financiar;
  • Formarea atitudinilor şi valorilor specifice cetăţeanului european: toleranţă, respect, multiculturalitate, diversitate;
  • Crearea unui mediu deschis pentru învăţare formală, nonformală şi informală;
  • Dezvoltarea resurselor umane, promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

Toate aceste obiective sunt avute în vedere atât prin activitatea curentă cât şi prin dezvoltarea colaborării, parteneriatului şi programelor promovate la nivel european.

Astfel, în perioada incepand cu anul 2007 s-au derulat o serie de parteneriate cu educationale cu scoli din Serbia si Macedonia, proiecte în cadrul cărora s-au realizat schimburi de experienta ce au dus la deschiderea catre cooperare europeana a scolii noastre.

Din anul 2012 şi până în prezent s-au desfăşurat o multitudine de activităţi care au contribuit la întărirea dimensiunii europene a şcolii: proiecte Comenius, Leonardo da Vinci, POSDRU, EVS, Spring Day, E-twinning, Erasmus+, activităţi în care s-au implicat elevi, profesori, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale.