Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Contract de finanțare nr. 18743/21.08.2020

Titlul proiectului: ”MAXIM – Masuri Active pentru eXcelența în educație: sprijinirea Integrarii elevilor pe piața Muncii”

 

 

 

ANUNȚ DE SELECȚIE

 

în cadrul proiectului POCU/633/6/14/132935 cu titlul “MAXIM-Masuri Active pentru eXcelenta in educatie: sprijinirea integrarii elevilor pe piata Muncii ”, LICEUL TEHNOLOGIC ȚICLENI anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

 

 • 1 post Expert Identificare, recrutare, inscriere si monitorizare grup tinta
 • 3 posturi Experti cadre didactice supraveghere elevi
 • 3 posturi Tutore practica (decontat prin onorarii)

Pe perioada aferentă implementării activitatilor prevazute in Cererea de finanțare

 1. INFORMAȚII PROIECT

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea ratei de participare a elevilor la programe de invatare la locul de munca cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca, prin crearea unui sistem performant si personalizat de stagii de practica la diferiti potentiali angajatori.

Obiective specifice:

 • Sustinerea participarii la programe de invatare la locul de munca cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru minim 142 pers din regiunea Sud-Vest Oltenia.
 • Cresterea si dezvoltarea competentelor relevante pe piata muncii pentru cei 142 de elevi, prin facilitarea participarii acestora la servicii personalizare si profesionale de consiliere si orientare profesionala.
 • Sustinerea si dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca, prin realizarea si consolidarea unor parteneriate sustenabile intre mediul privat si cel educational, in scopul organizarii si desfasurarii unor stagii de practica personalizate si performante.
 • Sustinerea si sprijinirea sistemului de invatare la locul de munca, prin componenta de inovare sociala de organizare de concursuri pe meserii pentru persoanele din grupul tinta.

Parteneriatul pentru proiect:

 • Lider de parteneriar: SOFTTEHNICA SRL
 • Partener 1: Asociatia Societatea Romana de Protectia Mediului
 • Partener 2: Liceul Tehnologic Țicleni

Durata proiectului este de 12 de luni, respectiv 01.10.2020-30.09.2021

Bugetul proiectului este de 2.266.179,72 lei din care Bugetul Partenerului 2 este de 742.131,71 lei

 1. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

Obiectul anuntului este selectarea urmatorilor exerti:

 • 1 post Expert Identificare, recrutare, inscriere si monitorizare grup tinta
 • 3 posturi Experti cadre didactice supraveghere elevi
 • 3 posturi Tutore practica (decontat prin onorarii)

 

Conform Ordinului M.E.N. nr. 3920/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecția și recrutarea experților, în procesul de recrutare și selecție experți în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale și termenilor de referință pentru participare, menționate mai jos.

 • CONDIȚII GENERALE:

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

 1. a) au cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;
 2. b) au capacitate de exercițiu deplină;
 3. c) îndeplinesc condițiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 4. d) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 5. e) îndeplinesc alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.
 6. TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS

IV.1 Expert Identificare, recrutare, inscriere si monitorizare grup tinta

 1. a) Denumire: 333304 inspector/referent resurse umane
 2. b) Număr posturi vacante: 3
 3. c) Perioada estimată pentru derularea activității : 12 luni
 4. d) Descrierea activității conform cererii de finanțare:

 

Inregistrarea persoanelor in grupul tinta, ca urmare a parteneriatului dintre unitatea de invatamant si partenerii de practica, va consta in:

– Informarea potentialilor elevi cu privire la conditiile de eligibilitate si inscriere in grupul tinta.

– Identificarea elevilor eligibili sa fie inscrisi in grupul tinta

-Selectarea si evaluarea persoanelor pentru a fi inscrie in grupul tinta

– Informarea potentialilor elevi cu privire la conditiile de eligibilitate si inscriere in grupul tinta se va face prin deplasari in teritoriu in institutia furnizoare a potentialilor elevi.

– Recrutarea si inscrierea acestora prin completarea de formulare grup tinta si prin completarea tuturor dosarelor aferente. Aceste activitati vor fi realizate de catre expertii de grup tinta care vor oferi sprijin pe toata durata proiectului si care vor avea atributii in identificare, selectarea, evaluarea, recrutarea inscrierea persoanelor in GT, dar si monitorizarea ulterioara a acestora.

Proiectul isi propune identificarea si inscrierea in proiect a 142 de elevi cu specializari diferite, asa cum se regaseste in sectiunea grup tinta.

Activitatea de identificare, selectare, evaluare, recrutare si inscriere se va desfasura atat la inceputul proiectului cat si pe parcursul acestuia (acolo unde va fi cazul, de exemplu in cazul in care unii participanti deja selectati nu vor mai putea participa si vor trebui inlocuiti) in timp ce, pe restul duratei proiectului, acestia vor monitoriza statutul grupului tinta, atat pe piata muncii cat si din punct de vedere educational. Monitorizarea va fi facuta in mod activ prin intalniri cu elevii precum si feedback ca urmare a interactiunii, sesiunile de consiliere, participarea la sesiunile de practica precum si in urma intalnirilor cu parintii/tutori legali.

 

 1. e) Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:
Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Expert Identificare, recrutare, inscriere si monitorizare grup tinta Educație solicitată:

– minim studii medii finalizate – 1 ani

Experiență solicitată :

– Experienta specifica de minim 3 luni in: interviuri de angajare si/sau resurse umane si/sau recrutare personal si/sau monitorizare personal si/sau in lucru cu oameni/personal si/sau in comunicare si/sau gestionare baze de date si/sau cadru didactic – 0.25 ani

– Experienta generala de minim 3 luni – 0.25 ani

– Conform bugetului proiectului expertul se incadreaza la categoria de experienta profesionala specifica de 5-10 ani

Atribuții

– responsabil de identificarea, selectia, evaluarea si recrutarea grupului tinta;

– responsabil de informarea si inscrierea in proiect a grupului tinta;

– responsabil de verificarea conditiilor de eligibilitate a grupului tinta pe toata durata proiectului;

– responsabil de realizarea si raportarea formularelor de grup tinta;

– responsabil de asistenta/mediere pentru grupul tinta privind eventualele probleme aparute pe parcursul implementarii

– responsabil de monitorizarea parcursului si evolutiei grupului tinta

– responsabil de realizarea rapoartelor de progres a grupului tinta

– responsabil de monitorizarea si actualizarea statutului in proiect a grupului tinta

– responsabil de raportarea tehnica

– Sa raspunda la solicitarile venite din partea managerului de proiect pentru indeplinirea unor sarcini conform fisei postului respectand deadline-ul indicat de managerul de proiect.

Competente solicitate

– Competente de coordonare/supervizare/gestionare

– Competente si abilitati de comunicare

– Competente de formare/mentorat/consultanta/psihopedagogie sau echivalente

 

IV.2 Expert cadru didactic

 1. a) Denumire: 232001 profesor in invatamantul profesional si de maistri
 2. b) Număr posturi vacante: 3 posturi
 3. c) Perioada estimată pentru derularea activității: 12 LUNI
 4. d) Descrierea activității conform cererii de finanțare:

 

Ca urmare a parteneriatului incheiat cu unitatea de invatamant Liceul Tehnologic Țicleni,se vor organiza stagii de practica pentru toti cei 142 de elevi . In cadrul acestei activitati se vor organiza stagiile de practica cu 142 elevi cu o impartire flexibila ca specializari si o norma de practica mixta.

Orele de practica sunt impartite dupa cum urmeaza:

– Invatamant profesional nivel 3 (ISCED 3) cu 270 ore practica Anul I si II

– Invatamant liceal nivel 4 (ISCED 4) cu 120 si 150 ore practica Anul I si II

– Invatamant liceal nivel 5 (ISCED 5) cu 40 si 100 ore practica Anul I si 40,50,80 ore Anul II

Orele de practica vor fi distribuite pe saptamani, avand un numar estimative maxim de 6 ore/zi de practica. Organizarea si desfasurarea efectiva a acesteia va fi stabilita in implementare in functie de disponibilitatea grupului tinta si mai ales a partenerilor de practica (acolo unde se va organiza practica). Cele 3 entitati au distribuit gestionarea grupului tinta dupa cum urmeaza (70 persoanea preluate de Solicitant, 42 persoane preluate de Partener 1 si 30 persoane preluate de Partener 2).

Din punct de vedere temporal activitatea este previzionata pe toata durata proiectului pentru a permite o flexibilizare a perioadelor de organizare a practicii, in functie de disponibilitatea grupului tinta si partenerilor de practica. Bugetarea activitatii s-a realizat direct proportional cu desfasurarea efectiva a activitatii de practica

Ca masuri de stimulare a participarii la aceste stagii precum si de diminuare a riscului parasirii timpurii din proiect sau imposibilitatii participarii, a grupului tinta vulnerabil, proiectul va oferi burse elevilor din mediul rural. De asemenea tot grupul tinta va beneficia si de catering pentru a asigura hrana si alimentatia corespunzatoare. Practica va include oportunitati frecvente de utilizare a competentelor digitale dobandite in diverse contexte de invatare, punand accentul pe echipamente si/sau programe software si/sau aplicatii folosite de catre angajatori de pe pitaa muncii.

 

 1. e) Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:
Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Experti cadre didactice supraveghere elevi

 

Educație solicitată:

– Studii superioare absolvite – 1 ani

Experiență solicitată:

– Minim 3 luni experienta in atributii de cadru didactic si/sau pedagog si/sau profesor – 0.25 ani

– Minim 3 luni experienta generala – 0.25 ani

– Conform bugetului proiectului expertul se incadreaza la categoria de experienta profesionala specifica sub 5 ani

Atribuții

– Responsabil de informarea elevilor asupra conditiilor si cerintelor stagiilor de practica

– Responsabil de evaluarea elevilor la stagii de practica

-Supervizarea activitatilor desfasurate in cadrul stagiului de practica in conformitate cu programa educationala;

– Asigurarea legaturii intre latura didactica si cea practica a stagiului;

– Stabilirea continutului stiintific si a formatelor cadru pentru stagiile de practica;

– Realizearea metodologiei de practica in cadrul proiectului;

– Asistenta acordata elevilor pe perioada derularii stagiilor de practica;

– Organizarea si sustinerea procesului de evaluare a elevilor participanti in cadrul activitatii de practica;

– Evaluarea si notarea elevilor

Competente solicitate

– Competente de coordonare/supervizare/gestionare

– Competente si abilitati de comunicare

– Competente de formare/mentorat/consultanta/psihopedagogie sau echivalente

IV.3 Tutore practica (decontat prin onorarii)

 1. a) Denumire: 235902 mentor
 2. b) Număr posturi vacante: 3 posturi
 3. c) Perioada estimată pentru derularea activității: 12 LUNI
 4. d) Descrierea activității conform cererii de finanțare:

 

Ca urmare a parteneriatului incheiat cu unitatea de invatamant Liceul Tehnologic Țicleni,se vor organiza stagii de practica pentru toti cei 142 de elevi . In cadrul acestei activitati se vor organiza stagiile de practica cu 142 elevi cu o impartire flexibila ca specializari si o norma de practica mixta.

Orele de practica sunt impartite dupa cum urmeaza:

– Invatamant profesional nivel 3 (ISCED 3) cu 270 ore practica Anul I si II

– Invatamant liceal nivel 4 (ISCED 4) cu 120 si 150 ore practica Anul I si II

– Invatamant liceal nivel 5 (ISCED 5) cu 40 si 100 ore practica Anul I si 40,50,80 ore Anul II

Orele de practica vor fi distribuite pe saptamani, avand un numar estimative maxim de 6 ore/zi de practica. Organizarea si desfasurarea efectiva a acesteia va fi stabilita in implementare in functie de disponibilitatea grupului tinta si mai ales a partenerilor de practica (acolo unde se va organiza practica). Cele 3 entitati au distribuit gestionarea grupului tinta dupa cum urmeaza (70 persoanea preluate de Solicitant, 42 persoane preluate de Partener 1 si 30 persoane preluate de Partener 2).

Din punct de vedere temporal activitatea este previzionata pe toata durata proiectului pentru a permite o flexibilizare a perioadelor de organizare a practicii, in functie de disponibilitatea grupului tinta si partenerilor de practica. Bugetarea activitatii s-a realizat direct proportional cu desfasurarea efectiva a activitatii de practica

Ca masuri de stimulare a participarii la aceste stagii precum si de diminuare a riscului parasirii timpurii din proiect sau imposibilitatii participarii, a grupului tinta vulnerabil, proiectul va oferi burse elevilor din mediul rural. De asemenea tot grupul tinta va beneficia si de catering pentru a asigura hrana si alimentatia corespunzatoare. Practica va include oportunitati frecvente de utilizare a competentelor digitale dobandite in diverse contexte de invatare, punand accentul pe echipamente si/sau programe software si/sau aplicatii folosite de catre angajatori de pe pitaa muncii.

 

 1. e) Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:
Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Tutore practica (decontat prin onorarii) Educație solicitată:

– Studii superioare absolvite – 1 ani

Experiență solicitată:

– Minim 3 luni experienta in atributii de cadru didactic si/sau pedagog si/sau profesor – 0.25 ani

– Minim 3 luni experienta generala – 0.25 ani

– Conform bugetului proiectului expertul se incadreaza la categoria de experienta profesionala specifica sub 5 ani

Atribuții 

– Responsabil de formarea, instruirea si dezvoltarea personala/profesionala a participantilor la programul de invatare la locul de munca

– Responsabil de indrumarea/ghidarea pt dezvoltarea personala/profesionala a participantilor la programul de invatare la locul de munca

– Responsabil de supravegherea si responsabilizarea participantilor la programul de invatare la locul de munca

– Responsabil de respectarea condiiilor de pregatire si dobândire de catre participanti a competentelor profesionale planificate pentru perioada programului de invatare la locul de munca

– Responsabili de desfasurarea si implementarea programelor de

– Tinerea evidentei progreselor participantului si raportarea acesteia

– Raportarea implementarii programului de invatare la locul de munca

– Sa asigure participantului, pe parcursul derularii stagiilor de pratoca posibilitatea desfasurarii activitaii în toate compartimentele relevante ale instituiei pentru atingerea obiectivului de practica stabilit;

– Sa evalueze parsursul partcipantilor la programele de invatare la locul de munca

Competente solicitate

– Competente si abilitati de comunicare

 

 

 1. f) Cerințe/competențe necesare – se aplica pentru toate posturile (fără a se limita la):

– Capacitate de planificare și organizare, de proiectare și urmărire a activităților ;

– Viziune clară asupra sarcinilor și activităților din proiect;

– Capacitate de proiectare a activității;

– Capacitate de îndeplinire a atribuțiilor la nivel ridicat, conform fișei postului ;

– Disponibilitate în eventualitatea unui program prelungit, în funcție de sarcini;

– Flexibilitate în gândire ;

– Atenție la detalii;

– Rezistență la stres ;

– Realizarea sarcinilor conform atribuțiilor și în conformitate cu experiența profesională solicitate.

 

 

 1. g) Constituie avantaje (se aplica pentru toate posturile):

– experiență anterioară în min. 1 proiect cu finanțare europeană nerambursabilă;

– experiență dovedită în activități specifice conform atribuțiilor descrise in prezentul anunt;

 

 

 1. h) Abilități (se aplica pentru toate posturile):

– capacitate de lucru în echipă;

– abilități de conciliere;

– orientare spre rezultate și atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;

– capacitate de analiză și sinteză;

– capacitate organizatorică şi administrativă ;

– capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfășurare a activității de care este responsabil;

– bune abilitati de comunicare, relaționare, coordonare ;

– atenție la detalii ;

– TIC (word, excel si power point).

 1. DOSARUL DE CONCURS:

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție;
 2. b) Scrisoare de intenție;
 3. c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
 4. d) Copiile TUTUROR DOCUMENTELOR care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice (toate documentele aferente informatiilor prezentate in CV);
 5. e) Alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente poziției;
 6. f) CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon);
 7. g) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale.

Documentele doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoțite de documentele originale și se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

 1. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candidații vor depune documentele la Registratura Liceului Tehnologic Țicleni până la data de 25 septembrie 2020, ora 14.

Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete vor fi respinse.

 • PROBELE DE CONCURS:

Concursul constă în parcurgerea etapei: Proba de verificare a eligibilității și de evaluare a dosarelor.

Eventualele contestații vor fi depuse la Registratura Liceului Tehnologic Țicleni în termen de maxim 24 ore de la data publicării rezultatelor.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Liceului Tehnologic Țicleni și pe pagina web http://liceulticleni.ro/ în termen de max. 3 zile lucrătoare de la soluționarea contestațiilor.

Ca urmare a desfășurării probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.

Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul Liceului Tehnologic Țicleni în termen de 3 zile lucrătoare conform calendarului din Anunțul de selecție, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”.

Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, dar nu sunt în lista celor declarați admiși, vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada derulării activității.

 • CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:
Perioada Activitatea (după caz)
11-25 septembrie 2020, de luni până joi, între orele 800-1630 și vinerea între orele 800-1400 Depunerea dosarelor
28 septembrie 2020 Afișarea rezultatelor selecției
29 septembrie 2020 Depunerea eventualelor contestații
30 septembrie 2020 Soluționarea eventualelor contestații
30 septembrie 2020 Afișarea rezultatelor finale

 

Afișat astăzi 11 septembrie 2020 la sediul Liceului Tehnologic Țicleni.

 

Anexa 1 la Anunțul de selecție

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

la procesul de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante

pentru proiectul POCU/633/6/14/132935 cu titlul “MAXIM-Masuri Active pentru eXcelenta in educatie: sprijinirea integrarii elevilor pe piata Muncii ”,

Beneficiar : LICEUL TEHNOLOGIC ȚICLENI – Partener 2 în proiect

 

în cadrul (sub)activității/subactivităților……………………………………………………………………………….

postul vizat …………………………………………………………………………………………………………………….

1.DATE PERSONALE
Nume
Preunume
Telefon
E-mail
2. DISPONIBILITATE DE A EFECTUA DEPLASĂRI ÎN ȚARĂ

Da

Nu

3. DISPONIBILITATE

Sunt apt și disponibil să lucrez ca expert în perioadele menționate în declarația privind disponibilitatea (conform contractului care va fi semnat de părți)

Da

Nu

Data completării
Semnătura

Fiecare candidat își asumă responsabilitatea declarației disponibilității pentru perioada de angajare prevăzută în anunțul de selecție.