Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Contract de finanțare nr. POCU/633/6/14/132935

Titlul proiectului: ”MAXIM – Masuri Active pentru eXcelența în educație: sprijinirea Integrarii elevilor pe piața Muncii”

 

 

ANUNȚ DE SELECȚIE

 

în cadrul proiectului POCU/633/6/14/132935 cu titlul “MAXIM-Masuri Active pentru eXcelenta in educatie: sprijinirea integrarii elevilor pe piata Muncii ”, LICEUL TEHNOLOGIC ȚICLENI anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

 

 • Coordonator activitate Partener 2 (Liceul Tehnologic Țicleni)

Pe perioada aferentă implementării activitatilor prevazute in Cererea de finanțare

 1. INFORMAȚII PROIECT

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea ratei de participare a elevilor la programe de invatare la locul de munca cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca, prin crearea unui sistem performant si personalizat de stagii de practica la diferiti potentiali angajatori.

Obiective specifice:

 • Sustinerea participarii la programe de invatare la locul de munca cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru minim 142 pers din regiunea Sud-Vest Oltenia.
 • Cresterea si dezvoltarea competentelor relevante pe piata muncii pentru cei 142 de elevi, prin facilitarea participarii acestora la servicii personalizare si profesionale de consiliere si orientare profesionala.
 • Sustinerea si dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca, prin realizarea si consolidarea unor parteneriate sustenabile intre mediul privat si cel educational, in scopul organizarii si desfasurarii unor stagii de practica personalizate si performante.
 • Sustinerea si sprijinirea sistemului de invatare la locul de munca, prin componenta de inovare sociala de organizare de concursuri pe meserii pentru persoanele din grupul tinta.

 

Parteneriatul pentru proiect:

 • Lider de parteneriar: SOFTTEHNICA SRL
 • Partener 1: Asociatia Societatea Romana de Protectia Mediului
 • Partener 2: Liceul Tehnologic Țicleni

Durata proiectului este de 12 de luni, respectiv 01.10.2020-30.09.2021

Bugetul proiectului este de 2.266.179,72 lei din care Bugetul Partenerului 2 este de 742.131,71 lei

 1. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

Obiectul anuntului este selectarea urmatorilor exerti:

 • Coordonator activitate Partener 2 (Liceul Tehnologic Țicleni)

 

Conform Ordinului M.E.N. nr. 3920/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecția și recrutarea experților, în procesul de recrutare și selecție experți în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale și termenilor de referință pentru participare, menționate mai jos.

 • CONDIȚII GENERALE:

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

 1. a) au cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;
 2. b) au capacitate de exercițiu deplină;
 3. c) îndeplinesc condițiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 4. d) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 5. e) îndeplinesc alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.

 

 

 

 1. TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS

IV.1 Coordonator activitate Partener 2 (Liceul Tehnologic Țicleni)

 1. a) Denumire:
 2. b) Număr posturi vacante: 1
 3. c) Perioada estimată pentru derularea activității: pana la 30.09.2021
 4. d) Descrierea activității conform cererii de finanțare:

 

 1. e) Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:
Denumire post vacant/expert Condiții specifice
Coordonator activitate Partener 2 Educație solicitată:

– Studii superioare absolvite – 1 ani

Experiență solicitată:

– Minim 10 ani experienta in management sau coordonare sau monitorizare activitati sau obiective sau departamente – 10 ani

– Minim 10 ani experienta specifica in management sau coordonare sau conducere sau monitorizare departament sau echipa sau proiect sau persoanal sau persoane – 10 ani

– Minim 10 ani experienta generala – 10 ani

– Conform bugetului proiectului expertul se incadreaza la categoria de experienta profesionala specifica de peste 10 ani

Atribuții:

– Va coordona, gestiona si supraveghea activitatea expertilor din echipa de implementare aferent P2

– Responsabil de coordonarea si monitorizarea activitatilor de care este partenerul responsabil

– Responsabil de coordonarea si monitorizarea expertilor partenerului din cadrul activitatilor

– Responsabil de coordonarea si monitorizarea activitatilor de care este partenerul responsabil

– Responsabil de coordonarea si monitorizarea expertilor partenerului din cadrul activitatilor

– Responsabil de interactiunea si comunicarea cu potentialii colaboratori operatori economici, etc.

– Asigura comunicarea dintre echipa de management si expertii implementare

– Comunica in permanenta cu echipa de management si cu expertii de implementare;

– Realizeaza deplasari in teritoriu, in vederea coordonarii si gestionarii relatiei dintre expertii de GT, institutiile colaboratoare si persoanele din GT.

– Stabilieste obiective si termene limita

Competente solicitate:

– Competente de coordonare si/sau monitorizare si/sau antreprenoriale

– Competente si abilitati de comunicare

– Competente in utilizarea pachetului Microsoft Office

Limbi straine solicitate:

– Auditie, Scriere, Conversatie, Pronuntie, Scriere – A1 – Utilizator elementar nivel 1

 

 1. f) Cerințe/competențe necesare – se aplica pentru toate posturile (fără a se limita la):

– Capacitate de planificare și organizare, de proiectare și urmărire a activităților ;

– Viziune clară asupra sarcinilor și activităților din proiect;

– Capacitate de proiectare a activității;

– Capacitate de îndeplinire a atribuțiilor la nivel ridicat, conform fișei postului ;

– Disponibilitate în eventualitatea unui program prelungit, în funcție de sarcini;

– Flexibilitate în gândire ;

– Atenție la detalii;

– Rezistență la stres ;

– Realizarea sarcinilor conform atribuțiilor și în conformitate cu experiența profesională solicitate.

 

 1. g) Constituie avantaje (se aplica pentru toate posturile):

– experiență anterioară în min. 1 proiect cu finanțare europeană nerambursabilă;

– experiență dovedită în activități specifice conform atribuțiilor descrise in prezentul anunt;

 

 1. h) Abilități (se aplica pentru toate posturile):

– capacitate de lucru în echipă;

– abilități de conciliere;

– orientare spre rezultate și atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;

– capacitate de analiză și sinteză;

– capacitate organizatorică şi administrativă ;

– capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfășurare a activității de care este responsabil;

– bune abilitati de comunicare, relaționare, coordonare ;

– atenție la detalii ;

– TIC (word, excel si power point).

 1. DOSARUL DE CONCURS:

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție;
 2. b) Scrisoare de intenție;
 3. c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
 4. d) Copie „conform cu originalul” pentru documentele:

– care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări

– care atestă îndeplinirea condițiilor specifice (toate documentele aferente informatiilor prezentate in CV);

– care arestă experiența/expertiza, calificările specifice aferente poziției;

 1. e) CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagina și DATAT (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon);
 2. f) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale.

Documentele doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoțite de documentele originale și se depun certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătură și mențiunea ”conform cu originalul” sau în copii legalizate.

 1. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candidații vor depune documentele la Registratura Liceului Tehnologic Țicleni până la data de 27 octombrie 2020, ora 14.

Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete vor fi respinse.

 • PROBELE DE CONCURS:

Concursul constă în parcurgerea etapei: Proba de verificare a eligibilității și de evaluare a dosarelor.

Eventualele contestații vor fi depuse la Registratura Liceului Tehnologic Țicleni în termen de maxim 24 ore de la data publicării rezultatelor.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Liceului Tehnologic Țicleni și pe pagina web http://liceulticleni.ro/ conform calendarului din anunțul de selecție.

Ca urmare a desfășurării probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.

Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul Liceului Tehnologic Țicleni în termen de 3 zile lucrătoare conform calendarului din Anunțul de selecție, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”.

Candidații care îndeplinesc condițiile minime pentru selecție, dar nu sunt în lista celor declarați admiși, vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada derulării activității.

 • CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:
Perioada Activitatea (după caz)
16-27 octombrie 2020, de luni până joi, între orele 800-1630 și vinerea între orele 800-1400 Depunerea dosarelor
28 octombrie 2020 Afișarea rezultatelor selecției
29 octombrie 2020 Depunerea eventualelor contestații
30 octombrie 2020 Soluționarea eventualelor contestații
30 octombrie 2020 Afișarea rezultatelor finale

 

Afișat astăzi 16 octombrie 2020 la sediul Liceului Tehnologic Țicleni.

 

Anexa 1 la Anunțul de selecție

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

la procesul de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante

pentru proiectul POCU/633/6/14/132935 cu titlul “MAXIM-Masuri Active pentru eXcelenta in educatie: sprijinirea integrarii elevilor pe piata Muncii ”,

Beneficiar : LICEUL TEHNOLOGIC ȚICLENI – Partener 2 în proiect

 

în cadrul (sub)activității/subactivităților……………………………………………………………………………….

postul vizat …………………………………………………………………………………………………………………….

1.DATE PERSONALE
Nume  
Preunume  
Telefon  
E-mail  
2. DISPONIBILITATE DE A EFECTUA DEPLASĂRI ÎN ȚARĂ

Da

Nu

3. DISPONIBILITATE

Sunt apt și disponibil să lucrez ca expert în perioadele menționate în declarația privind disponibilitatea (conform contractului care va fi semnat de părți)

Da

Nu

Data completării  
Semnătura  

 

Fiecare candidat își asumă responsabilitatea declarației disponibilității pentru perioada de angajare prevăzută în anunțul de selecție.