Anexa 3 la Procedură

 

ANUNȚ DE SELECȚIE

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ȚICLENI

(partenerul în proiect)

 

anunță scoaterea la concurs

în cadrul proiectului „EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți ID 136157

a mai multe posturi, 4 posturi de experti,

în cadrul subactivitaților proiectului ID 136157 pentru perioada Decembrie 2020-Noiembrie 2023

 

 1. INFORMAȚII PROIECT

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unor seturi de actiuni ce participa la obiectivele specifice ale programului „Masuri de educatie de tip a doua sansa”, O.S.6.4. – Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatie si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala si O.S.6.6. – Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive. Actiunile constau in activitati de imbunatatirea a competentelor pentru un numar de 516 persoane apartinand personalului didactic din invatamantul preuniversitar si a personalului de sprijin si didactic auxiliar, derulat  secvential pe o perioada de 30 de luni , derularea unei campanii de promovare a programului de tip „A doua sansa” pe o perioada de 35 de luni, derularea pe o perioada de 34 de luni a unui program de consiliere si orientare profesionala un numar de 600 de persoane implicate in programul de tip „A doua sansa”, precum si activitati extracurriculare de imbunatatire a competentelor pentru un numar de 150 de tineri si adulti precum si derularea pe o perioada de 34 de luni a unui program de tip “A doua sansa” (ADS) pentru un numar de 600 de tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie, precum si acordarea de sprijin in scopul sustinerii participarii acestora in cadrul programului.

Proiectul, prin setul de masuri previzionate, isi propune accelerarea procesului de incluziune a persoanelor vizate de activitatile specifice, precum si cresterea calitatii vietii prin educatie, grupul tinta fiind incurajat sa acumuleze un pachet compus din competente si abilitati de lucru necesare implicarii active in societate, eliminand astfel dezavantajele si disparitatile existente in ceea ce priveste accesarea unui loc de munca, diferenta intre veniturile populatiei comparativ la nivel de regiuni, cu preponderenta a persoanelor din medii defavorizate, totodata responsabilizand stakeholderii proiectului cu transferarea cunostintelor acumulate pe perioada participarii la activitati catre generatia urmatoare de tineri si adulti.

 

Grupul tinta al proiectului va fi format din doua categorii majore de persoane:

 

 1. a) 516 persoane care fac parte din categoriile de personal didactic/ personal de sprijin care beneficiaza de programe de formare, provenit, in general din unitatile scolare parteneri asociati, precum:

–           Liceul Tehnologic Țicleni

–           Colegiul Auto Traian Vuia Târgu Jiu

–           Școala Gimnazială Voievod Litovoi Târgu Jiu

–           Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu Târgu Jiu

–           Scoala Gimnaziala Nr. 3 Rovinari

–           Școala Gimnazială Nr. 2 Motru

–           Alte unitati scolare din Jud. Gorj

 

 1. b) 600 de persoane beneficiare ale programului de „A Doua Sansa” inmatriculate in general in unitatile scolare parteneri asociati, precum:

–           Liceul Tehnologic Țicleni

–           Colegiul Auto Traian Vuia Târgu Jiu

–           Școala Gimnazială Voievod Litovoi Târgu Jiu

–           Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu Târgu Jiu

–           Scoala Gimnaziala Nr. 3 Rovinari

–           Școala Gimnazială Nr. 2 Motru

–           Alte unitati scolare din Jud. Gorj

 

Dintre cele 600 de persoane beneficiare ale programului de „A Doua Sansa”, minimum 150 de persoane, respectiv 25% dintre copii/tineri/adulti apartin minoritatii roma.

 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Gorj

 

Durata proiectului 36 luni

 

Bugetul proiectului 9,513,951.49 LEI

 

 1. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

 

Prezentare succinta (sub)activitate si rezultate, așa cum apar în Cererea de finanțare EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți

 

În  vederea  atingerii  rezultatului/rezultatelor de proiect din Cererea de finanțare,  partenerul va selecta și contracta experți potrivit Tabelului.

 

 

Nr.

crt.

 

(Sub)activitatea nr. și denumire Număr experți Durata

(sub)activității

 

Nr.ore/expert

 

1. A3.1

P1 – Responsabil organizare campanie informare 2

 

1

A3.1

Ianuarie 2021 – Noiembrie 2023

 

A3.1

42 ore/lună x 35 luni

2. A3.1

P1 – Responsabil organizare campanie informare 3

 

1

A3.1

Ianuarie 2021 – Noiembrie 2023

 

 

A3.1

42 ore/lună x 35 luni

 

 

3. A3.2

P1 – Coordonator partener

 

1

A3.2

Ianuarie 2021 – Noiembrie 2023

 

 

A3.2

63 ore/lună x 34 luni

4. A3.2

P1 – Coordonator local 1

1 A3.2

Ianuarie 2021 – Noiembrie 2023

 

 

A3.2

42 ore/lună x 34 luni

 

 

Conform  Ordin nr. 3290/2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecția și recrutarea experților,  în procesul de recrutare și selecție experți în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale și termenilor  de referință pentru participare mai jos menționate.

 

 

 • CONDIȚII GENERALE:

 

Expertul:

 1. a) are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;
 2. b) are capacitate de exercițiu deplină;
 3. c) îndeplinește condițiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 4. d) îndeplinește condițiile de experiență profesională specifică minimă pentru poziția pe care candidează conform informațiilor detaliate în secțiunea e)Descrierea sarcinilor/atribuțiilor din prezentul anunț și deține competențele necesare conform prezentului anunț;
 5. e) nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru  săvârșirea  unei  infracțiuni  contra  umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu  serviciul,  care  împiedică  înfăptuirea  justiției,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de  corupție  sau  a  unei  infracțiuni  săvârșite  cu  intenție,  care  l-ar  face/care  ar  face-o  incompatibilă  cu  exercitarea  funcției,  cu  excepția  situației  în  care  a intervenit reabilitarea;
 6. f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.

 

 1. TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

 

 1. Denumire expert:    cf tabel sectiunea II

 

 1. Număr posturi vacante: 4 experți.

 

 1. Perioada estimată  pentru  derularea  activității:  de  la  semnarea  contractului  până  la finalul proiectului în acord cu graficul activităților proiectului.  Experții selectați  vor  presta  activități  în acord cu norma lunară maximă de lucru conform informațiilor detaliate în prezentul anunț, activitatea fiecărui expert derulându-se în acord cu perioada de desfășurare a activității conform graficului activităților prezentului proiect.

 

 1. d) Descrierea activităților  conform  cererii  de  finanțare: ” EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți

 

Activitate Descriere
A1.1 – Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea si controlul proiectului Componenta de organizare si planificare a activitatii de management de proiect (A1) va fi coordonata de catre Solicitant, prin Managerul de proiect.

Subactivitatea A1.1 cuprinde managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea si controlul proiectului, are un caracter continuu si consta in:

–           Realizarea procedurilor administrative privind demararea proiectului (contracte de munca, proceduri de lucru, diagrame de workflow)

–           Realizarea planificarilor lunare pentru activitatile proiectului

–           Mentinerea comunicarii cu organismul intermediar si cu alte institutii si organisme cu rol decizional in aspectele contractuale si de management

–           Organizarea de sedinte lunare de management

–           Stabilirea rolurilor si responsabilitatilor pentru fiecare activitate si actiune in derulare

–           Evaluarea stadiului si progresului fiecarei activitati

–           Analizarea si prevenirea riscurilor ce pot conduce la intarzieri in derularea activitatilor

–           Aplicarea de masuri corective asupra planului de implementare (daca va fi cazul) etc.

Procedura de coordonare se initiaza de indata ce este demarata implementarea proiectului, cu scopul de a gestiona activitatile ce pot pune in pericol functionarea de ansamblu si/sau atingerea obiectivelor generale si specifice asumate. In acest sens, managerul de proiect va identifica, evalua si prioritiza toate actiunile echipei de management si de implementare, cu scopul de a nu afecta graficul de implementare al proiectului, atingerea obiectivului general si functionarea de ansamblu a proiectului.

Procesul de coordonare va cuprinde urmatoarele elemente cheie si responsabili:

1.         Etapa de contractare va fi gestionata de catre reprezentantul legal al beneficiarului impreuna cu managerul de proiect;

2.         Managementul financiar al proiectului va fi in responsabilitatea responsabilului financiar si al contabilului desemnat, sub coordonarea managerului de proiect. Partenerul isi va asigura managementul financiar prin contabilii desemnati, sub responsabilitatea reprezentantilor legali. Actiuni specifice care vor fi derulate:

–           Elaborarea si verificarea cererilor de prefinantare / rambursare / plata;

–           Monitorizarea executiei bugetare;

–           Verificarea eligibilitatii cheltuielilor efectuate;

3.         Procedurile de achizitii vor fi efectuate in conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Activitatea va fi efectuata de catre departamentele de specialitate / persoanele responsabile nominalizate;

4.         Inaintarea catre OI/AM POCU a Informarilor, Notificarilor si a Actelor aditionale va fi in responsabilitatea managerului de proiect. De asemenea, procesul de comunicare in relatia cu OI/AM POCU va fi sustinut de managerul de proiect, precum si de  catre reprezentantul legal al Liderului de parteneriat, la solicitarea autoritatilor de monitorizare si audit;

5.         In ceea ce priveste procesul de coordonare al activitatilor, acesta se va derula dupa cum urmeaza:

–           Activitatea A1 – Managementul proiectului se va derula sub coordonarea directa a Managerului de proiect;

–           Activitatea A2 – Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar si a personalului de sprijin si didactic auxiliar va fi in coordonarea Liderului, prin coordonatorul activitatii de formare continua;

–           Activitatea A3 – Derularea campaniei de promovarea a programului de tip “A doua sansa” va fi coordonata de catre Coordonatorul campaniei de informare;

–           Activitatea A4 – Derularea unui program de consiliere și orientare profesională, precum și activități extracurriculare de îmbunătățire a competențelor va intra in responsabilitatea Coordonatorului activitate program de consiliere și orientare profesională;

–           A5 – Derularea unui program “A doua sansa” (ADS) pentru tinerii si adultii care nu si-au finalizat educatia obligatorie va fi coordonata de catre coordonatorii program ADS.

6.         Comunicarea cu membrii grupului tinta si constituirea tintelor de grup tinta va fi in grija Coordonatorilor locali.

7.         Alte atributii ce coordonare ce vor fi in responsabilitatea managerului de proiect:

–           Atingerea obiectivului general si a obiectivelor specifice asumate;

–           Indeplinirea indicatorilor de realizare si de rezultat;

–           Derularea activitatilor si atingerea rezultatelor stabilite;

–           Stabilirea actiunilor preventive adecvate;

Procesul de comunicare in cadrul proiectului si cu toate partile interesate, va avea urmatoarele obiective:

–           Cresterea gradului de constientizare a beneficiarilor si potentialilor beneficiari, prin informarea acestora asupra oportunitatilor de finantare si sprijinul acordat;

–           Asigurarea transparentei informatiilor referitoare la proiect si la rezultatele acestuia;

–           Stabilirea unui sistem eficient de comunicare interna/externa;

Modalitatea de transmitere a mesajelor, precum si continutul acestora vor fi realizate tinand cont de interesul si de capacitatea de intelegere a informatiilor de catre diverse tipuri de public (ex. public specializat: beneficiari, potentiali beneficiari, parteneri de practica, actori interesati; public general/larg).

 

Mesajele pentru publicul general/larg vor mentiona sintagme ex. ”finantari din fonduri europene, nerambursabile” si vor cuprinde urmatoarele idei:

–           Asistenta financiara a Uniunii Europene prin POCU vine in completarea resurselor financiare nationale si nu le inlocuieste;

–           De efectele proiectelor finantate din fonduri europene beneficiaza intreaga societate, nu doar cei care sunt beneficiarii directi ai acestora;

–           Calitatea de beneficiar in proiect se face in mod transparent, pe criterii bine stabilite;

–           Prezentarea unor povesti de succes cu integrarea unor instrumente de comunicare cu preponderenta vizuala.

Canalele prin care aceste informatii pot ajunge la publicul specializat sunt informarile adresate, focus grupuri, mese rotunde, seminarii, work-shopuri, caravane, site-ul beneficiarului / partenerilor, e-mail (newsletter), materiale de informare, pagina de facebook, precum si alte evenimente de informare si diseminare a rezultatelor.

In vederea respectarii prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor), prevederi transpuse in legislatia nationala prin Legea nr. 190/2018 se va desemna un Responsabil protectia datelor (GDPR).

Beneficiarul, precum si partenerul isi iau angajamentul ca vor duce la indeplinire cel putin urmatoare sarcini:

-Numirea unui Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal;

-Elaborarea si aprobarea unei proceduri de notificare a incalcarii securitatii datelor cu caracter personal;

-Realizarea si mentinerea unei evidente a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;

-lnformarea persoanelor vizate cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, cu scopurile prelucrarii datelor, a temeiului juridic, cu perioada de stocare a datelor si cu potentialii destinatari ai datelor cu caracter personal;

-Evaluarea riscurilor prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

A1.2 – Activitati indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare si publicitate si alte activitati administrative conexe In cadrul subactivitatii A1.2 vor fi realizate toate activitatile suport pentru managementul de proiect, activitati de informare, promovare a proiectului, precum si alte activitati administrative conexe.

O prima componenta suport a activitatii de management o reprezinta managementul financiar al proiectului, ce consta in:

Realizarea operatiunilor financiar-contabile curente

Planificarea lunara a resurselor financiare

Previzionarea cash-flow-ului proiectului

Intocmirea verificarilor financiar-contabile

Pregatirea documentatiei de natura financiar-contabila aferenta cererilor de rambursare etc.

Tot in cadrul A1.2 se vor organiza si derula proceduri de achizitie publica si alte activitati juridice legate de functionarea generala a proiectului.

Planificarea achizitiilor publice

Intocmirea referatelor de necesitate, notelor justificative, notelor privind valoarea estimata si a altor documente in conformitate cu procedurile legale de achizitii publice.

O alta actiune din cadrul A1.2 este reprezentata de dezvoltarea in cadrul website-ului beneficiarului a unei sectiuni speciale pentru prezentarea si promovarea activitatilor din cadrul proiectului. Scopul urmarit prin dezvoltarea website-ului este popularizarea proiectului, in vederea asigurarii transferului de bune practici, precum si asigurarea unei transparente totale cu privire la activitatile derulate in cadrul proiectului. Actualizarea permanenta a informatiilor de pe website prin plasarea de informatii noi in sectiunea de tip Noutati si Evenimente, precum si crearea unor pagini dedicate pe principalele canale social-media.

Beneficiarul, precum si partenerul isi iau angajamentul ca vor intreprinde toate demersurile pentru respectarea Masurilor de informare si publicitate definite in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene.

Toate materialele de comunicare elaborate in cadrul proiectului vor respecta Manualul de Identitate Vizuala pt Instrumentele Structurale 2014-2020 in Romania si se va asigura respectarea masurilor minime precum publicare anunt/comunicate de presa la inceputul si la finalizarea proiectului, descrierea proiectului pe website, utilizarea de autocolante si placute pt mijloace fixe si expunerea unui afis.

Echipa de management va fi compusa din manager de proiect si experții suport pentru activitatea managerului de proiect (responsabilul financiar, personalul implicat în achiziții publice, experții de asigurare a masurilor obligatorii de informare si publicitate, etc.). Activitatile de suport pentru management  se vor derula prin contractarea unor servicii specializate.

A2.1 – Derularea sesiunii nr. 1 de imbunatatire a competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar si a personalului de sprijin si didactic auxiliar din unitatile de invatamant partenere Pentru ca interventia proiectului sa fie una unitara/eficienta in scopul reducerii si prevenirii abandonului scolar timpuriu si promovarii accesului egal la invatamant de calitate, cadrele didactice selectate ca fiind grup tinta in cadrul proiectului vor parcurge un program de formare. Dezvoltarea profesionala a personalului didactic prin imbunatatirea si profesionalizarea competentelor de lucru va avea ca rezultat promovarea unor servicii educationale de calitate pentru reducerea abandonului scolar si pentru absorbtia/reintegrarea scolara a tinerilor care au abandonat scoala.

Cursurile vizeaza abilitarea curriculara pe programele A doua sansa, dezvoltarea strategiilor de personalizare a procesului de invatare la varste diferite, instruirea privind interventia personalizata si diferentiata in functie de nevoi diferite si varsta prin informare, consiliere si mediere in consilierea carierei, imbunatatirea competentelor de utilizare a dispozitivelor/mijloace moderne de predare/invatare/evaluare.

Calificarea la nivel superior, bazata pe definirea standardelor de calitate si competentelor subsumate, corect si unitar definite si cresterea motivatiei profesionale a cadrelor didactice sunt fundamentale pentru asigurarea unei educatii eficiente. Eficientizarea procesului de formare a cadrelor didactice este parte integranta a hotararii Consiliului Europei de a considera profesorii ca actori-cheie ai strategiilor de stimulare a dezvoltarii sociale si economice a oricarui stat membru.

Formarea continua asigura actualizarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic, inclusiv dobandirea de noi competente, in functie de evolutiile din planul nevoilor de educatie si al curriculum-ului educational, precum si in functie de exigentele privind adaptarea competentelor personalului didactic la schimbarile din structurile/procesele de educatie.

Activitatea va fi derulata de catre un furnizor acreditat de servicii de fomare sub atenta monitorizare a Coordonatorului activitatii de formare continua. In cadrul unei sesiuni de curs vor participa in medie 172 de persoane organizate in grupe ce nu vor depasi 25 de participanti care fac parte din cadrul personalului didactic din invatamantul preuniversitar si a personalului de sprijin si didactic auxiliar din unitatile de invatamant partenere, precum si din echipele manageriale ale scolilor partenere.

In vederea reducerii riscului de abandon scolar si pentru facilitarea reintegrarii in sistemul educational al tinerilor si adultilor care au parasit timpuri scoala, proiectul isi propune formarea profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar selectat ca fiind grup tinta in cadrul proiectului. Acestia vor parcurge programul de formare ”Curriculum A doua sansa”.

Cursul are ca scop dezvoltarea abilitatilor si competentelor de lucru ale cadrelor didactice care predau sau vor preda la clasele incluse in programul „A doua sansa“, precum si a altor cadre didactice / personal de sprijin din unitati scolare partenere.  Curriculum programului de formare  va avea la baza metodologia de lucru in programul „A doua sansa“ si vizeaza formarea si perfectionarea personalului didactic de predare care lucreaza atat cu persoane care prezinta risc de abandon scolar, in scopul prevenirii acestuia si mentinerii in sistemul de educatie si formare initiala, cat si cu persoane care au abandonat scoala. Programul de formare isi propune sa ofere participantilor o buna cunoastere si capacitate de aplicare a strategiilor didactice specifice, a planurilor de actiune si a programelor in vederea reintegrarii in educatie a persoanelor care au parasit timpuriu scoala. Avand in vedere ca programul ”A doua sansa” presupune predarea la grupe de studiu eterogene ca varsta si ca experienta, dincolo de abilitarea curriculara a cadrelor didactice, este necesara si intarirea pregatirii psihopedagogice a acestora. Tinerii si adultii participanti la programele ”A doua sansa” aduc cu ei, pe langa experienta de viata,  alte nevoi de instruire, diferite de cele ale elevilor tipici. In plus, cei care au abandonat timpuriu scoala fac parte dintr-o categorie sociala dezavantajata. De aceea, pentru a putea pregati cadrul didactic sa determine in mod corect nevoile si disponibilitatea adultilor de a se implica in actul de invatare, unul dintre capitolele suportului de curs va fi despre specificul invatarii scolare si al motivatiei la varste cronologice diferite.

Programul de formare va fi unul atractiv, iar accentul va fi pus pe conceperea si organizarea unor activitati practice care sa presupuna interactivitate, comunicare, relationare si creativitate.

Obiectivele generale ale programului de formare vor fi:

•           Prevenirea fenomenului de abandon școlar și demisie școlară;

•           Prezentarea metodologiei privind organizarea procesului de învățământ în cadrul programului ”A doua șansă” și a modalităților de aplicare a curriculumului specific;

•           Proiectarea didactică și specificul acesteia în programul ”A doua șansă” – elemente specifice de proiectare didactică și strategii didactice;

•           Includerea în suportul de curs a unor noțiuni de pedagogia diversității: grupuri vulnerabile, specificul acestora, învățarea la vârste diferite, instrumente de cunoaștere psihopedagogică a elevilor, învățarea formală și învățarea non formală, metode specific educației non-formale și modalități de aplicare în cadrul școlii,

•           Conștientizarea diferențelor și specificului pe care îl are învățarea, învățarea școlară și motivația la vârste diferite.

•           Sprijinirea activităţilor care urmăresc introducerea unei abordări care integrează principiul egalităţii de şanse şi de gen în instrumentele şi mecanismele de reintegrare a celor care au părăsit timpuriu şcoala.

•           Transferul şi implementarea bunelor practici, ce vizează creşterea accesului la educaţie prin dezvoltarea şi susţinerea de reţele şi  parteneriate.

Aspectele teoretice abordate vor fi: programul national ”A doua sansa”,  curriculum specific, proiectarea curriculumului la decizia scolii,   strategii de predare – invatare – evaluare in programul ”A doua sansa”, specificul invatarii la varsta adulta. Vor fi abordate probleme care integreaza principiul egalitatii de sanse si de gen in educatie, dar si  in mecanismele de reintegrare a celor care au parasit timpuriu scoala utilizand interventia personalizata si diferentiata.

Selectia personalului didactic / personalului de sprijin care va urma programul de formare se va face din randul salariatilor unitatilor scolare care deruleaza program ADS sau au in vedere dezvoltarea unor astfel de programe. Coordonatorul activitatii de formare continua va avea in responsabilitate derularea procesului de selectie.

Aceasta activitate va fi coordonata de catre Solicitant prin Coordonatorul activitatii de formare continua, iar derularea cursurilor va fi facuta de catre un furnizor de servicii de formare acreditat. Acesta se vor asigura ca toate conditiile administrative sa fie implinite si ca rezultatele in urma cursurilor sa fie cele asteptate si asumate in proiect.

A2.2 – Derularea sesiunii nr. 2 de imbunatatire a competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar si a personalului de sprijin si didactic auxiliar din unitatile de invatamant partenere Pentru ca interventia proiectului sa fie una unitara/eficienta in scopul reducerii si prevenirii abandonului scolar timpuriu si promovarii accesului egal la invatamant de calitate, cadrele didactice selectate ca fiind grup tinta in cadrul proiectului vor parcurge un program de formare. Dezvoltarea profesionala a personalului didactic prin imbunatatirea si profesionalizarea competentelor de lucru va avea ca rezultat promovarea unor servicii educationale de calitate pentru reducerea abandonului scolar si pentru absorbtia/reintegrarea scolara a tinerilor care au abandonat scoala.

Cursurile vizeaza abilitarea curriculara pe programele A doua sansa, dezvoltarea strategiilor de personalizare a procesului de invatare la varste diferite, instruirea privind interventia personalizata si diferentiata in functie de nevoi diferite si varsta prin informare, consiliere si mediere in consilierea carierei, imbunatatirea competentelor de utilizare a dispozitivelor/mijloace moderne de predare/invatare/evaluare.

Calificarea la nivel superior, bazata pe definirea standardelor de calitate si competentelor subsumate, corect si unitar definite si cresterea motivatiei profesionale a cadrelor didactice sunt fundamentale pentru asigurarea unei educatii eficiente. Eficientizarea procesului de formare a cadrelor didactice este parte integranta a hotararii Consiliului Europei de a considera profesorii ca actori-cheie ai strategiilor de stimulare a dezvoltarii sociale si economice a oricarui stat membru.

Formarea continua asigura actualizarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic, inclusiv dobandirea de noi competente, in functie de evolutiile din planul nevoilor de educatie si al curriculum-ului educational, precum si in functie de exigentele privind adaptarea competentelor personalului didactic la schimbarile din structurile/procesele de educatie.

Activitatea va fi derulata de catre un furnizor acreditat de servicii de fomare sub atenta monitorizare a Coordonatorului activitatii de formare continua. In cadrul unei sesiuni de curs vor participa in medie 172 de persoane organizate in grupe ce nu vor depasi 25 de participanti care fac parte din cadrul personalului didactic din invatamantul preuniversitar si a personalului de sprijin si didactic auxiliar din unitatile de invatamant partenere, precum si din echipele manageriale ale scolilor partenere.

In vederea reducerii riscului de abandon scolar si pentru facilitarea reintegrarii in sistemul educational al tinerilor si adultilor care au parasit timpuri scoala, proiectul isi propune formarea profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar selectat ca fiind grup tinta in cadrul proiectului. Acestia vor parcurge programul de formare ”Curriculum A doua sansa”.

Cursul are ca scop dezvoltarea abilitatilor si competentelor de lucru ale cadrelor didactice care predau sau vor preda la clasele incluse in programul „A doua sansa“, precum si a altor cadre didactice / personal de sprijin din unitati scolare partenere.  Curriculum programului de formare  va avea la baza metodologia de lucru in programul „A doua sansa“ si vizeaza formarea si perfectionarea personalului didactic de predare care lucreaza atat cu persoane care prezinta risc de abandon scolar, in scopul prevenirii acestuia si mentinerii in sistemul de educatie si formare initiala, cat si cu persoane care au abandonat scoala. Programul de formare isi propune sa ofere participantilor o buna cunoastere si capacitate de aplicare a strategiilor didactice specifice, a planurilor de actiune si a programelor in vederea reintegrarii in educatie a persoanelor care au parasit timpuriu scoala. Avand in vedere ca programul ”A doua sansa” presupune predarea la grupe de studiu eterogene ca varsta si ca experienta, dincolo de abilitarea curriculara a cadrelor didactice, este necesara si intarirea pregatirii psihopedagogice a acestora. Tinerii si adultii participanti la programele ”A doua sansa” aduc cu ei, pe langa experienta de viata,  alte nevoi de instruire, diferite de cele ale elevilor tipici. In plus, cei care au abandonat timpuriu scoala fac parte dintr-o categorie sociala dezavantajata. De aceea, pentru a putea pregati cadrul didactic sa determine in mod corect nevoile si disponibilitatea adultilor de a se implica in actul de invatare, unul dintre capitolele suportului de curs va fi despre specificul invatarii scolare si al motivatiei la varste cronologice diferite.

Programul de formare va fi unul atractiv, iar accentul va fi pus pe conceperea si organizarea unor activitati practice care sa presupuna interactivitate, comunicare, relationare si creativitate.

Obiectivele generale ale programului de formare vor fi:

•           Prevenirea fenomenului de abandon școlar și demisie școlară;

•           Prezentarea metodologiei privind organizarea procesului de învățământ în cadrul programului ”A doua șansă” și a modalităților de aplicare a curriculumului specific;

•           Proiectarea didactică și specificul acesteia în programul ”A doua șansă” – elemente specifice de proiectare didactică și strategii didactice;

•           Includerea în suportul de curs a unor noțiuni de pedagogia diversității: grupuri vulnerabile, specificul acestora, învățarea la vârste diferite, instrumente de cunoaștere psihopedagogică a elevilor, învățarea formală și învățarea non formală, metode specific educației non-formale și modalități de aplicare în cadrul școlii,

•           Conștientizarea diferențelor și specificului pe care îl are învățarea, învățarea școlară și motivația la vârste diferite.

•           Sprijinirea activităţilor care urmăresc introducerea unei abordări care integrează principiul egalităţii de şanse şi de gen în instrumentele şi mecanismele de reintegrare a celor care au părăsit timpuriu şcoala.

•           Transferul şi implementarea bunelor practici, ce vizează creşterea accesului la educaţie prin dezvoltarea şi susţinerea de reţele şi  parteneriate.

Aspectele teoretice abordate vor fi: programul national ”A doua sansa”,  curriculum specific, proiectarea curriculumului la decizia scolii,   strategii de predare – invatare – evaluare in programul ”A doua sansa”, specificul invatarii la varsta adulta. Vor fi abordate probleme care integreaza principiul egalitatii de sanse si de gen in educatie, dar si  in mecanismele de reintegrare a celor care au parasit timpuriu scoala utilizand interventia personalizata si diferentiata.

Selectia personalului didactic / personalului de sprijin care va urma programul de formare se va face din randul salariatilor unitatilor scolare care deruleaza program ADS sau au in vedere dezvoltarea unor astfel de programe. Coordonatorul activitatii de formare continua va avea in responsabilitate derularea procesului de selectie.

Aceasta activitate va fi coordonata de catre Solicitant prin Coordonatorul activitatii de formare continua, iar derularea cursurilor va fi facuta de catre un furnizor de servicii de formare acreditat. Acesta se vor asigura ca toate conditiile administrative sa fie implinite si ca rezultatele in urma cursurilor sa fie cele asteptate si asumate in proiect.

A2.3 – Derularea sesiunii nr. 3 de imbunatatire a competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar si a personalului de sprijin si didactic auxiliar din unitatile de invatamant partenere Pentru ca interventia proiectului sa fie una unitara/eficienta in scopul reducerii si prevenirii abandonului scolar timpuriu si promovarii accesului egal la invatamant de calitate, cadrele didactice selectate ca fiind grup tinta in cadrul proiectului vor parcurge un program de formare. Dezvoltarea profesionala a personalului didactic prin imbunatatirea si profesionalizarea competentelor de lucru va avea ca rezultat promovarea unor servicii educationale de calitate pentru reducerea abandonului scolar si pentru absorbtia/reintegrarea scolara a tinerilor care au abandonat scoala.

Cursurile vizeaza abilitarea curriculara pe programele A doua sansa, dezvoltarea strategiilor de personalizare a procesului de invatare la varste diferite, instruirea privind interventia personalizata si diferentiata in functie de nevoi diferite si varsta prin informare, consiliere si mediere in consilierea carierei, imbunatatirea competentelor de utilizare a dispozitivelor/mijloace moderne de predare/invatare/evaluare.

Calificarea la nivel superior, bazata pe definirea standardelor de calitate si competentelor subsumate, corect si unitar definite si cresterea motivatiei profesionale a cadrelor didactice sunt fundamentale pentru asigurarea unei educatii eficiente. Eficientizarea procesului de formare a cadrelor didactice este parte integranta a hotararii Consiliului Europei de a considera profesorii ca actori-cheie ai strategiilor de stimulare a dezvoltarii sociale si economice a oricarui stat membru.

Formarea continua asigura actualizarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic, inclusiv dobandirea de noi competente, in functie de evolutiile din planul nevoilor de educatie si al curriculum-ului educational, precum si in functie de exigentele privind adaptarea competentelor personalului didactic la schimbarile din structurile/procesele de educatie.

Activitatea va fi derulata de catre un furnizor acreditat de servicii de fomare sub atenta monitorizare a Coordonatorului activitatii de formare continua. In cadrul unei sesiuni de curs vor participa in medie 172 de persoane organizate in grupe ce nu vor depasi 25 de participanti care fac parte din cadrul personalului didactic din invatamantul preuniversitar si a personalului de sprijin si didactic auxiliar din unitatile de invatamant partenere, precum si din echipele manageriale ale scolilor partenere.

In vederea reducerii riscului de abandon scolar si pentru facilitarea reintegrarii in sistemul educational al tinerilor si adultilor care au parasit timpuri scoala, proiectul isi propune formarea profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar selectat ca fiind grup tinta in cadrul proiectului. Acestia vor parcurge programul de formare ”Curriculum A doua sansa”.

Cursul are ca scop dezvoltarea abilitatilor si competentelor de lucru ale cadrelor didactice care predau sau vor preda la clasele incluse in programul „A doua sansa“, precum si a altor cadre didactice / personal de sprijin din unitati scolare partenere.  Curriculum programului de formare  va avea la baza metodologia de lucru in programul „A doua sansa“ si vizeaza formarea si perfectionarea personalului didactic de predare care lucreaza atat cu persoane care prezinta risc de abandon scolar, in scopul prevenirii acestuia si mentinerii in sistemul de educatie si formare initiala, cat si cu persoane care au abandonat scoala. Programul de formare isi propune sa ofere participantilor o buna cunoastere si capacitate de aplicare a strategiilor didactice specifice, a planurilor de actiune si a programelor in vederea reintegrarii in educatie a persoanelor care au parasit timpuriu scoala. Avand in vedere ca programul ”A doua sansa” presupune predarea la grupe de studiu eterogene ca varsta si ca experienta, dincolo de abilitarea curriculara a cadrelor didactice, este necesara si intarirea pregatirii psihopedagogice a acestora. Tinerii si adultii participanti la programele ”A doua sansa” aduc cu ei, pe langa experienta de viata,  alte nevoi de instruire, diferite de cele ale elevilor tipici. In plus, cei care au abandonat timpuriu scoala fac parte dintr-o categorie sociala dezavantajata. De aceea, pentru a putea pregati cadrul didactic sa determine in mod corect nevoile si disponibilitatea adultilor de a se implica in actul de invatare, unul dintre capitolele suportului de curs va fi despre specificul invatarii scolare si al motivatiei la varste cronologice diferite.

Programul de formare va fi unul atractiv, iar accentul va fi pus pe conceperea si organizarea unor activitati practice care sa presupuna interactivitate, comunicare, relationare si creativitate.

Obiectivele generale ale programului de formare vor fi:

•           Prevenirea fenomenului de abandon școlar și demisie școlară;

•           Prezentarea metodologiei privind organizarea procesului de învățământ în cadrul programului ”A doua șansă” și a modalităților de aplicare a curriculumului specific;

•           Proiectarea didactică și specificul acesteia în programul ”A doua șansă” – elemente specifice de proiectare didactică și strategii didactice;

•           Includerea în suportul de curs a unor noțiuni de pedagogia diversității: grupuri vulnerabile, specificul acestora, învățarea la vârste diferite, instrumente de cunoaștere psihopedagogică a elevilor, învățarea formală și învățarea non formală, metode specific educației non-formale și modalități de aplicare în cadrul școlii,

•           Conștientizarea diferențelor și specificului pe care îl are învățarea, învățarea școlară și motivația la vârste diferite.

•           Sprijinirea activităţilor care urmăresc introducerea unei abordări care integrează principiul egalităţii de şanse şi de gen în instrumentele şi mecanismele de reintegrare a celor care au părăsit timpuriu şcoala.

•           Transferul şi implementarea bunelor practici, ce vizează creşterea accesului la educaţie prin dezvoltarea şi susţinerea de reţele şi  parteneriate.

Aspectele teoretice abordate vor fi: programul national ”A doua sansa”,  curriculum specific, proiectarea curriculumului la decizia scolii,   strategii de predare – invatare – evaluare in programul ”A doua sansa”, specificul invatarii la varsta adulta. Vor fi abordate probleme care integreaza principiul egalitatii de sanse si de gen in educatie, dar si  in mecanismele de reintegrare a celor care au parasit timpuriu scoala utilizand interventia personalizata si diferentiata.

Selectia personalului didactic / personalului de sprijin care va urma programul de formare se va face din randul salariatilor unitatilor scolare care deruleaza program ADS sau au in vedere dezvoltarea unor astfel de programe. Coordonatorul activitatii de formare continua va avea in responsabilitate derularea procesului de selectie.

Aceasta activitate va fi coordonata de catre Solicitant prin Coordonatorul activitatii de formare continua, iar derularea cursurilor va fi facuta de catre un furnizor de servicii de formare acreditat. Acesta se vor asigura ca toate conditiile administrative sa fie implinite si ca rezultatele in urma cursurilor sa fie cele asteptate si asumate in proiect.

A3.1 – Derularea campaniei de promovarea a programului de tip “A doua sansa” si de constientizare a importantei educatiei In cadrul subactivitatii A3.1 va fi derulata o campanie de promovare a  programului de tip “A doua sansa” si de constientizare a importantei educatiei. Aceasta va fi organizata in mod continuu pe perioada de implementare, cu implicarea actorilor locali cu un grad ridicat de relevanta, precum lucratorii sociali, serviciile si organizatiile de tineret, directii de asistenta sociala, psihologii, asistentele medicale si alti terapeuti, servicii de protectie a copilului, specialisti, politisti, sindicate, mediul de afaceri, mediatori, organizatii interculturale, ONG-uri si alte organizatii comunitare din mediul sportiv, cultural si a sectoarelor de cetatenie activa etc.

Pentru asigurarea diseminarii mesajului de promovare si acoperirea unui numar mare de persoane informate, in cadrul campaniei vor fi contractate servicii de editare si tiparire materiale in care vor fi abodate diverse teme de interes precum:

–               Promovarea participarii parentale la ingrijirea si educatia timpurie a copilului;

–               Constientizare locala privind importanta educatiei in dezvoltarea copiilor si adultilor;

–               Promovarea non discriminarii, depasirea prejudecatilor, toleranta sociala, religioasa si etnica;

–               Promovarea interculturalitatii;

–               Promovarea programului de activitati extracurriculare de imbunatatire a competentelor digitale si financiare ale persoanelor participante la activitatile proiectului.

Kiturile de informare realizate vor fi distribuite catre copiii care au abandonat scoala si parintii acestora, persoanelor adulte care nu si-au finalizat studiile, precum si alte persoane cu rol de multiplicator al informatiilor,  in vederea atingerii obiectivului de crestere a gradului de constientizare cu privire la importanta educatiei si continuarii studiilor. Materialele vor respecta prevederile „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014‐2020” si directivele Manualului de Identitate Vizuala.

Pe parcursul derularii campaniei, vor fi organizate activitati specifice precum:

–               Informarea cu privire la rolul si responsabilitatile in calitate de participant la programul “A doua sansa” ;

–               Dialoguri deschise intre elevi, profesori si actori locali;

–               Mese rotunde in cadrul carora se vor prezenta statisitici relevante cu privire la locurile de munca vacante, segmente de locuri de munca de actualitate, trenduri privind alegerea unui loc de munca, precum si schimburi de experienta cu colaboratori care au desfasurat activitati similare in anii anteriori (statistici, participanti, rezultate, poze);

–               Prezentarea unor modele de succes si bune practici;

–               Masuri de incurajare a elevilor pentru continuarea programului “A doua sansa”;

–               Implementarea de actiuni specifice cu scopul diminuarii abandonului scolar;

Se va avea in vedere permanenta colaborare cu comunitatea pentru reintegrarea elevilor aflati deja in afara sistemului scolar. Masura va include o cuprindere mai mare, sub forma unei campanii de promovare a importantei mentinerii in scoala a elevilor si a reducerii parasirii timpurii a scolii, avand in vedere rolul central pe care il joaca familiile, comunitatile si angajatorii in proiectarea traiectoriei elevilor, pentru ca acestia sa devina membri activi ai societatii.

Totodata, actiunile intreprinse in cadrul Campaniei vizeaza informarea comunitatii locale (institutii publice, angajatori, ONG-uri, actori locali relevanti) cu privire la oportunitatile oferite grupului tinta prin proiect care vor asigura o resursa umana calificata, dar si cu privire la beneficiile participarii acestora la sustinerea pe termen lung a unitatii de invatamant cu scopul imbunatatirii competentelor grupului tinta.

Campania va contine elemente privind schimbarea atitudinii sociale, a stereotipurilor, precum si diferitelor aspecte ale discriminarii, in scoala, la angajare, la locul de munca si in comunitate, valorificand astfel, si prin aceasta activitate, principiul egalitatii de sanse si non-discriminare.

Subactivitatea A3.1 – Derularea campaniei de promovarea a programului de tip “A doua sansa” si de constientizare a importantei educatiei, va fi derulata sub atenta monitorizare a Coordonatorului campaniei de informare si va fi in responsabilitatea Responsabililor organizare campanie informare.

A3.2 – Derularea de activitati continue de identificare, recrutare si monitorizare a tinerilor si adultilor care au abandonat timpuriu scoala In cadrul subctivitatii A3.2 se urmareste elaborarea „Metodologiei de identificare, recrutare si monitorizare a tinerilor si adultilor care au abandonat timpuriu scoala” de catre Coordonatorii locali si coordonatorul partenerului. Aceasta va respecta in mod obligatoriu, urmatoarele principii:

Transparenta

Egalitatea de sanse si de gen

Nediscriminarea

Tratamentul egal

Obiectivitatea

Subactivitatea A3.2 are ca principal obiectiv reintegrarea in sistemul educational a tinerilor si adultilor care au abandonat timpuriu scoala si cultivarea increderii reciproce intre acestia si institutia de invatamant. Aceasta sub-activitate va fi structurata pe doua componente, dupa cum urmeaza:

Componenta 1 – Derularea unei campanii de identificare, recrutare si inscriere in cadrul programului „ADS” a tinerilor si adultilor care au abandonat timpuriu scoala.

Componenta 2 (realizata continuu) – Activitati continue de monitorizare a implicarii si evolutiei grupului tinta implicat in cadrul programului „ADS”.

Campania de inscriere a tinerilor si adultilor care au abandonat timpuriu scoala va fi realizata incepand cu primul an de implementare a proiectului, cand vor fi formate primele grupe participante in cadrul programului. In derularea procesului de identificare, recrutare si inscriere a participantilor in cadrul programului „ADS” vor fi avute in vedere prevederile cuprinse in „Metodologia de identificare, recrutare si monitorizare a tinerilor si adultilor care au abandonat timpuriu scoala”. Implementarea activitatii se va fi derulata etapizat, dupa cum urmeaza:

E1– Identificarea tinerilor si adultilor eligibili pentru participarea in cadrul programului, prin intermediul colectarii informatiilor detinute de autoritatile locale si de institutia de invatamant si prin realizarea de vizite pe teren, in zona de circumscriptie a institutiei de invatamant.

E2–Realizarea unei baze de date in care vor fi indexate informatii cu privire la persoanele care pot participa in cadrul programului „ADS”.

E3–Coordonatorii locali vor realiza cate o intalnire cu persoanele identificate, in vederea incurajarii inscrierii in cadrul programelor de tip „ADS” (invatamant primar/invatamant secundar). Acesta va prezenta beneficiile inscrierii in cadrul programului, oferind de asemenea informatii cu privire la demersurile ce trebuie urmate pentru inscriere si la documentele necesare.

E4–Organizarea unei testari a persoanelor dornice sa se inscrie in cadrul programului „ADS”, in vederea incadrarii acestora pe niveluri (doar pentru invatamant primar).

E5–Constituirea grupelor de curs. In cazul programului „ADS” pentru invatamantul primar, o grupa va fi formata in momentul in care vor fi identificate minimul de persoane care pot urma cursuri aferente unui anumit nivel (I, II, III, IV). Totodata, grupele aferente programului „ADS” pentru invatamantul secundar vor fi realizate in momentul in care exista minimul de persoane ce pot fi incadrate in cadrul programului.

E6–Asistarea participantilor in realizarea dosarelor de inscriere in cadrul programului si sprijinirea acestora in realizarea demersurilor de inscriere. In aceasta etapa, coordonatorii locali vor informa toti viitorii participanti in cadrul programului cu privire la calendarul de inscriere, iar in perioada de inscriere va realiza o intalnire cu acestia, pentru a verifica conformitatea administrativa a dosarelor de inscriere.

Totodata, prin facilitarea comunicarii participantilor cu institutia de invatamant, si prin monitorizarea evolutiei acestora, va fi adusa o contributie substantiala la motivarea acestora de a definitiva cursurile si de a se implica activ in cadrul programelor. De asemenea, monitorizarea faciliteaza identificarea anumitor probleme care pot afecta derularea necorespunzatoare a programului, ulterior fiind luate masuri corective, daca este cazul.

Coordonatorii locali vor avea o activitate continua, fiind responsabili de realizarea urmatoarelor actiuni:

Furnizarea de sprijin si asistenta persoanelor care solicita inscrierea in Programele „ADS”;

Verificarea conformitatii administrative a dosarelor de inscriere;

Centralizarea dosarelor de inscriere si alcatuirea grupelor pe niveluri/ani de studiu;

Monitorizarea evolutiei participantilor in cadrul Programelor „ADS”, prin receptionarea situatiei acestora din partea institutiei de invatamant, fiind acordata o deosebita atentie aspectelor ce tin de respectarea programului de studii si implicarea activa a participantilor in cadrul orelor de curs;

Mentinerea comunicarii cu participantii in cadrul programului si furnizarea informatiilor specifice, daca sunt solicitate.

Apelurile de inscriere vor contine minimum urmatoarele informatii:

Informatii despre activitatile proiectului

Calendarul derularii activitatilor

Numarul de locuri disponibile

Criterii de eligibilitate

Termenul si modalitatea de inscriere

In urma receptionarii kit-urilor de informare distribuite in cadrul activitatii A3.1, persoanele vizate de catre campanie vor trebui sa intre in legatura cu Coordonatorii locali, folosind datele de contact ale acestora evidentiate in cadrul materialelor de promovare. De asemenea, pentru transparentizarea procesului de inscriere vor fi organizate apelurile publice de inscriere comunicate partilor interesate utilizand urmatoarele canale de diseminare:

Canale on-line;

Anunturi postate la sediile institutiilor publice locale si a actorilor locali relevanti;

Comunicari efectuate de mediatori locali si alte persoane din cadrul directiilor specializate ale aparatului administrativ local;

Alte metode de comunicare specifice comunitatilor.

Pe masura ce participantii se inscriu la programul “ADS”,  Coordonatorii locali verifica eligibilitatea acestora de a participa in calitate de grup tinta in proiect. Acestia vor urmari pentru fiecare persoana inscrisa sa apartina uneia din urmatoarele categorii:

Tineri care au parasit timpuriu scoala, cu varsta cuprinsa intre 6-16 ani, care nu au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite;

Tineri care au parasit timpuriu scoala, cu varsta cuprinsa intre 12-16 ani, care au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite;

Tineri, care au un loc de munca, cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani, care nu au absolvit invatamantul obligatoriu;

Adulti 25-64 ani, care nu au absolvit invatamantul obligatoriu;

Pentru inscrierea si recrutarea grupului tinta se va intocmi un dosar ce va cuprinde: Cerere de inscriere, Formular de inregistrare in grupul tinta (FIG), declaratie de consimtamant, declaratie evitare dubla finantare, copie CI, diploma ultima scoala absolvita si alte documente relevante din care sa reiasa incadrarea in grupul tinta. Fiecare participant va fi asistat in completarea dosarului de catre Coordonatorul local desemnat. Dosarele vor fi verificate in ceea ce priveste eligibilitatea si se vor intocmi liste cu persoanele selectate, continand si datele de contact. In stabilirea grupului tinta nu se va face nici o deosebire, excludere sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu care ar avea ca scop restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii in conditii de egalitate a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute prin lege, in domeniul politic, economic, social sau in orice alt tip de domeniu al vietii publice. Se va urmari aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in privinta accesului la activitatile proiectului. In cazul in care, de-a lungul implementarii proiectului, vor aparea cazuri de abandon/retragere sau alte motive care ar putea conduce membrii GT sa renunte la participarea in proiect, echipa de proiect va proceda la inlocuirea membrilor GT cu alta persoana.

Apartenenta la grupul tinta se va realiza la intrarea in proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima data de sprijinul oferit prin proiect) prin declaratie pe propria raspundere a persoanei din grupul tinta sau a persoanelor/institutiilor abilitate si/sau prin atasarea de documente doveditoare.

In vederea respectarii prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, prevederi transpuse in legislatia nationala prin Legea nr. 190/2018 se va desemna un Responsabil protectia datelor (GDPR).

Beneficiarul, precum si partenerul isi iau angajamentul ca vor duce la indeplinire cel putin urmatoare sarcini:

-Numirea unui Responsabil protectia datelor (GDPR)

-Elaborarea si aprobarea unei proceduri de notificare a incalcarii securitatii datelor cu caracter personal

-Realizarea si mentinerea unei evidente a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

-lnformarea persoanelor vizate cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, cu scopurile prelucrarii datelor, a temeiului juridic, cu perioada de stocare a datelor si cu potentialii destinatari ai datelor cu caracter personal

-Evaluarea riscurilor prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Astfel, participantii la activitatile proiectului vor fi informati despre obligativitatea de a furniza datele lor personale si despre faptul ca datele lor personale vor fi prelucrate in aplicatiile electronice SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozitiilor legale mentionate.

Pe parcursul derularii activitatii A3.2, Coordonatorii locali si coordonatorul partenerului vor desfasura activitati de monitorizare a persoanelor care urmeaza programul de ADS in vederea diminuarii absenteismului si cresterii gradului de promovabilitate a nivelurilor/anilor de studii.

Subactivitatea A3.2, va fi derulata sub atenta monitorizare a managerului de proiect si va fi in responsabilitatea coordonatorului partener, Coordonatorilor locali si a Responsabilului cu protectia datelor (GDPR).

A3.3 – Valorificarea bunelor practici dezvoltate in cadrul proiectului la nivel regional prin elaborarea si diseminarea a unui studiu de impact In cadrul subactivitatii A3.3 “Valorificarea bunelor practici dezvoltate in cadrul proiectului la nivel regional prin elaborarea si diseminarea unui studiu de impact“ va fi realizat un studiu de impact in ultimele luni ale proiectului, iar dupa colectarea, interpretarea si realizarea raportului aferent studiului de impact va avea loc diseminarea acestuia catre actori relevanti la nivel regional, pentru multiplicarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului.

Educatia este considerat un „drept fundamental”, un drept prin care individul isi poate exercita si alte drepturi fundamendatale. Astfel, prin exercitarea acestui drept, i se recunoaste oricarei persoane dreptul de a-si forma deprinderile si abilitatile necesare gasirii unui loc de munca, cu un venit stabil si minim garantat, ajungand in acest fel la integrarea socio-economica in societate/comunitate. Egalizarea sanselor incepand din copilaria timpurie, cand se formeaza cea mai mare parte a abilitatilor cognitive si socio- emotionale, poate contribui la imbunatatirea distributiei competentelor populatiei si la prevenirea unor inegalitati ulterioare legate de aparitia de noi tehnologii.

Necesitatea realizarii unui studiu de impact si multiplicarea rezultatelor pozitive obtinute in proiect rezulta din datele existente la nivelul Comisiei Europene in ceea ce priveste rata abandonului scolar timpuriu, Romania fiind peste media europeana cu sase puncte procentuale. De asemenea, se remarca un decalaj pronuntat, peste 30 de puncte procentuale, in ceea ce priveste dezvoltarea competentelor digitale ale populatiei. Astfel, prin prezentarea programelor derulate in cadrul proiectului si corelarea lor cu beneficiile aduse grupului tinta, dar si altor actori relevanti, se va incuraja dezvoltarea acestor programe la nivel regional.

Pentru realizarea subactivitatii A3.3 se vor avea in vedere urmatorii pasi pentru atingerea rezultatului final, realizarea unui studiu de impact si diseminarea acestuia la nivel regional.

1.      Colectarea datelor;

2.      Interpretarea datelor colectate;

3.      Realizarea unui raport al studiului de impact;

Colectarea datelor se va face in baza unei metodologii de cercetare si a instrumentelor de cercetare dezvoltate de furnizorul de servicii contractat. Metodologia va fi aplicata asupra unor grupuri distincte de actori relevanti, dupa cum urmeaza: actori relevanti la nivel local, reprezentanti institutii publice, reprezentanti actori economici, tineri si adulti care au parasit timpuri scoala sau nu au finalizat educatia obligatorie si nici nu au beneficiat de un program A doua sansa, beneficiari program ADS, cadre didactice, etc..

Colectarea datelor pentru grupul beneficiarilor programelor derulate in cadrul proiectului (A doua sansa, consiliere, tranininguri pentru dezvoltarea competentelor digitale si traininguri de educatie financiara), dar si pentru celelalte grupuri de actori relevanti se va face prin aplicarea de chestionare semistructurate, iar colectarea, centralizarea si interpretarea datelor obtinute revine in sarcina prestatorului de servicii.

Limbajul folosit in cadrul chestionarului va fi adecvat caracteristicilor respondentilor – particularitati de varsta, nivel de educatie, mediu cultural. Intrebarile si cerintele adresate vor fi clare, utilizand un limbaj simplu, fara cuvinte ambigue, vagi. Nu vor fi adresate intrebari ipotetice, tendentioase sau prezumtive.

Interpretarea datelor colectate va avea in vedere urmatoarele aspecte:

·         centralizarea datelor colectate pe categorii de subiecti;

·         analiza si interpretarea datelor obtinute de la respondenti ca urmare a aplicarii chestionarelor;

·         utilizarea metodei analizei comparative (informatii colectate de la tipurile din grupul tinta al studiului).

Cercetarea va fi focalizata pe aspectele esentiale privind programele educationale dezvoltate si implementate in cadrul proiectului, respectiv:

1.      Eficienta: obiective, rezultate, progresul obtinut de grupul tinta participant la programele educationale;

2.      Relevanta: impactul formarii asupra grupului tinta, dar si efectul asupra comunitatii, prin includerea in cercetare ca respondenti a actorilor locali relevanti;

3.      Efecte indirecte: efectele neasteptate ca urmare a implementarii programelor educationale.

Structura Raportului studiului de impact va fi  urmatoarea:

Partea I – Introducere – prezinta importantele repere la nivel European in domeniul educatiei si scolarizarii, cu impact asupra reducerii abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii.

Partea II – Politici de sprijin pentru incurajarea participarii scolare si pentru reducerea abandonului scolar – ofera clarificari conceptuale si prezinta situatia actuala a problematicii parasirii timpurii, din perspectiva nationala si europeana.

Partea III – Prezentare sintetica a proiectului POCU, finantat din fonduri structurale.

Partea IV – Metodologia studiului de impact – este prezentata si motivata abordarea metodologica a cercetarii pe baza careia se elaboreaza studiul de impact privind programele dezvoltate in cadrul proiectului.

Partea V – Rezultatele studiului de impact – ofera informatii si exemplificari privind impactul programelor remedial – corective si de preventie implementate in cadrul proiectului; analiza cantitativa si calitativa a raspunsurilor furnizate de respondenti.

Partea VI – Concluzii – identifica efectele programelor dezvoltate si implementate in cadrul proiectului in domeniul prevenirii parasirii timpuri a scolii, in maniera explorativa.

Partea VII – Recomandari – se previzioneaza posibile schimbari in abordarea parasirii timpurii a scolii, ca factor esential al excluziunii sociale ulterioare in viata.

Dupa realizarea raportului studiului de impact va incepe diseminarea lui la nivel regional, catre actori relevanti precum lucratorii sociali, serviciile si organizatiile de tineret, directii de asistenta sociala, psihologii, asistentele medicale si alti terapeuti, servicii de protectie a copilului, specialisti, politisti, sindicate, mediul de afaceri, mediatori, organizatii interculturale, ONG-uri si alte organizatii comunitare din mediul sportiv, cultural si a sectoarelor de cetatenie activa.

Totodata, in cadrul activitatii A3.3 se vor dezvolta parteneriate cu actori locali relevanti care sa sprijine derularea ulterioara a programului ADS, luand parte, inca din perioada de implementare a proiectului la activitati menite sa sprijine comunitatile locale in vederea implementarii masurilor de diminuare a abandonului scolar. Pe marginea acestor teme vor fi organizate o serie de mese rotunde prin care sa fie diseminate, la nivel local, metodologiile, instrumentele si bunele practici rezultate din implementarea prezentului proiect.

A4.1 – Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru tinerii si adultii care nu si-au finalizat educatia obligatorie Subactivitatea A4.1 va fi derulata de catre un furnizor de servicii de consiliere si orientare profesionala sub supravegherea Coordonatorului activitate program de consiliere si orientare profesionala.

Aceasta activitate este destinata urmatoarelor categoriilor de grup tinta:

–          Tineri care au parasit timpuriu scoala, cu varsta cuprinsa intre 6-16 ani, care nu au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite;

–          Tineri care au parasit timpuriu scoala, cu varsta cuprinsa intre 12-16 ani, care au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite;

–          Tineri, care au un loc de munca, cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani, care nu au absolvit invatamantul obligatoriu;

–          Adulti 25-64 ani, care nu au absolvit invatamantul obligatoriu;

Se va acorda o atentie deosebita persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, in special cele apartinand minoritatii roma, cele din zonele rurale/ comunitatile dezavantajate socio-economic, persoanele cu dizabilitati.

In cadrul acestei activitati, fiecare tanar/adult participant la programul ADS va trece obligatoriu prin doua tipuri de intalniri: intalniri de grup si intalniri individuale, in total, fiecare participant beneficiind de 4 sedinte de consiliere. In functie de evaluarea initiala a persoanelor sustinute prin aceasta activitate, furnizorul serviciilor de consiliere va aplica, conform propriului rationament profesional si a practicilor profesionale, cele mai potrivite instrumente si actiuni corelate cu specificul individual al beneficiarului.

Principalele obiective ale activitatii de consiliere si orientare profesionala constau in:

–          Identificarea punctelor tari in diminuarea abandonului scolar

–          Identificarea/definirea optiunilor profesionale

–          Identificarea nevoilor de studii si profesionale, pentru orientarea in cariera

–          Dezvoltarea increderii in sine, in vederea luarii de catre acestia a deciziei potrivite privind propria cariera

–          Dezvoltarea capacitatii de comunicare

–          Instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii

Programul de consiliere se va adresa, dupa caz, si membrilor familiilor tinerilor si adultilor care nu si-au finalizat educatia obligatorie, inclusiv pentru persoanele care au in grija copilul cu parintii plecati la munca in strainatate, cu scopul de a facilita reintoarcerea in sistemul de educatie. In cadrul actiunilor individuale se pot folosi si alte instrumente specializate care sa permita echipei de consiliere o evaluare corecta asupra urmatoarelor elemente de dezvoltare:

–       Domeniul cognitiv

–       Domeniul psihomotor

–       Comunicare si limbaj

–       Autonomie personala

In scopul unei bune implementari a activitatii, furnizorul de servicii implicat in activitate va urma urmatorul set de actiuni planificate, ce va fi corelat in functie de specificul individual al persoanelor beneficiare ale pachetului de servicii de consiliere:

Actiunea 1: Informarea fiecarei persoane participante la programul ADS cu privire la procesul de orientare si consiliere. In procesul de consiliere vor fi incluse persoanele din grupul tinta care isi vor da acordul si vor semna un consimtamant informat. Totodata, furnizorul serviciilor de consiliere si orientare profesionala va tine in permanenta cont de principiile etice ale profesiei.

Actiunea 2: Programarea sesiunilor de testare, pe baza completarii formularului de inscriere. Aceasta etapa va defini calendarul individual de consiliere si orientare profesionala.

Actiunea 3: Elaborarea Planului de interventie personalizat. Acesta va contine urmatoarele elemente:

–          informatiile de baza

–          informatii referitoare la starea tanarului / adultului

–          planificarea interventiei

–          punerea in practica

–          analiza rezultatelor partiale

–          rezultatele finale.

Actiunea 4: Derularea sesiunilor de consiliere (individuala sau de grup).

Furnizorul serviciilor de consiliere si orientare profesionala va folosi ca metode de lucru sedintele de consiliere individuale sau de grup in cadrul carora va aplica instrumente si proceduri specifice care constau in:

–          interviul individual de consiliere: dezbatere care permite punerea problemelor, o prima conturare a raspunsului care implica o stare participativa a persoanelor consiliate;

–          metoda jocului de rol: presupune transpunerea in situatii problematice, similare din viata de zi cu zi;

–          metoda lucrului in grup: permite cooperarea sau unirea eforturilor pentru rezolvarea unor sarcini educative. Sesiunile de consiliere in cariera vor viza evaluarea intereselor, aptitudinilor, abilitatilor transferabile si motivatia beneficiarilor fata de continuarea studiilor;

–          se vor utiliza instrumente specifice orientarii in cariera, adaptate la nivelul educational si cognitiv al beneficiarului de servicii de consiliere;

–          pregatirea pentru contactul cu angajatorul care presupune elaborarea CV-ului, a scrisorii de intentie, precum si dezvoltarea abilitatilor de prezentare la un interviu care vor fi exersate in activitati din cadrul sesiunilor colective de orientare in cariera, care vor presupune jocuri de rol;

In urma sedintelor de consiliere individuala si de grup, furnizorul serviciilor de consiliere si orientare profesionala va intocmi un portofoliu ce va avea urmatorul cuprins:

–       planificarea/calendarul activitatilor de consiliere

–       tabele nominale de prezenta ale sesiunilor, cu semnaturi

–       declaratii de consimtamant

–       fotografii realizate pe parcursul activitatilor

–       Planul de interventie personalizat

Actiunea 5: Crearea unei dosar de consiliere si orientare profesionala pentru tinerii / adultii participanti la programul ADS, cu scopul  evaluarii continue si analizei rezultatelor obtinute prin raportare Ia obiectivele stabilite Ia inceputul activitatii de consiliere si orientare profesionala

Actiunea 6: Intocmirea unui raport final privind rezultatele sedintelor de consiliere si orientare profesionala

Persoanele participante la activitatile de consiliere isi vor insusi prin participarea la activitatea un set de competente necesare dezvoltarii personale precum:

Competente practice:

–       abilitati de rezolvare a problemelor

–       abilitati rezolutive centrate pe intelegerea si realizarea sarcinii

–       asumare, responsabilitate, conform rolului

Competente centrate pe valori si atitudini:

–       respect de sine, respect pentru cei din jur

–       etica si conformare/respectarea regulilor (in relatiile si interactiunile socio-grupale)

–       interes pentru  inovatie, deschidere la nou

–       solicitudine, toleranta, acceptarea diferentelor

–       spirit intreprinzator, educatie antreprenoriala

Competente de invatare:

–       abilitati de invatare

–       flexibilitate

–       gandire critica

Competente metodologice:

–       abilitati de  organizare si planificare a carierei

–       luarea deciziei

–       gestionarea eficienta a resurselor (buget,  timp, alte resurse personale si complementare)

–       abilitati de promovare personala si socio-grupala.

Competente sociale:

–       abilitati de  comunicare si interactiune

–       gestiunea conflictelor

–       respectul de sine si pentru ceilalti

Subactivitatea A4.1 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru tinerii si adultii care nu si-au finalizat educatia obligatorie, va fi implementata sub atenta monitorizare a managerului de proiect si a Coordonatorului activitate program de consiliere si orientare profesionala, iar sarcina derularii sesiunilor de consiliere si orientare profesionala va fi in responsabilitatea unui furnizor de servicii de consiliere si orientare profesionala.

A4.2 – Derularea unui program de activitati extracurriculare de imbunatatire a competentelor digitale si financiare ale persoanelor participante la activitatile proiectului Subactivitatea A4.2 are ca principal obiectiv cresterea participarii elevilor in cadrul unor activitati menite sa contribuie la dezvoltarea personala a acestora, implicit la depasirea unor bariere autoinduse ce pot limita pe termen lung capacitatile acestora de a se integra in societate.

Subactivitatea va avea la baza concepte cheie de actualitate la nivelul sistemului de invatamant national si european, identificate ca urmare a evolutiei societatii din ultimele decenii. Acestea se refera la imbunatatirea competentelor digitale ale elevilor participanti la program, precum si la o cunoastere a principalelor elemente ale educatiei financiare, ca parte a vietii de zi cu zi.

Parcursul societatii din ultimii ani a fost marcat fundamental de transformarea ei intr-o societate digitala, si a pus amprenta pe toate subsistemele sale, impunand – prin noul suport tehnologic – un ritm accelerat al progresului si, mai ales, necesitatea unei mai clare orientari a strategiilor, a directiilor de actiune si a adecvantei mijloacelor utilizate.

Formarea competentei digitale si financiare a elevilor, vizeaza folosirea tehnologiei informatiei si a comunicatiilor (T.I.C.) ca cerinta a lumii contemporane in contextul dezvoltarii tehnologice din ultimele decenii, a globalizarii si a dominatiei societatii informationale. Competentele financiare conduc spre o constientizare ca, intr-o economie moderna, necesarul de resurse depaseste posibilitatile de procurare a acestora, si in timp ce, resursele au un caracter limitat, cererea acestora inregistreaza o tendinta de crestere continua.

Subactivitatea va avea un rol de sustinere a procesului de consiliere cu scopul de a dezvolta competentele sociale, lucrul in echipa, colaborarea si comunicarea in randul elevilor, integrarea in grup, spiritul de initiativa, toleranta fata de ideile celorlalti, deprinderea de a-si sustine cu argumente punctul de vedere si de a critica constructiv – toate fiind atribute necesare oricarui om pentru reusita in viata. Participarea la activitati extracurriculare structurate organizate de scoli,  se asociaza cu rezultate pozitive in ceea ce priveste dezvoltarea personala a elevilor, astfel incat principalele beneficii ale derularii unui astfel de program integrat corespund urmatoarelor rezultate imediate:

·         performanta si rezultate scolare mai bune;

·         coeficienti de abandon scolar mai scazuti;

·         stare psihologica mai buna, incluzand un nivel de stima de sine mai bun, mai putine griji privind viitorul si sentiment redus de izolare sociala;

·         un grad mai scazut de abuz de alcool si droguri;

·         un nivel scazut de comportamente delicvente, incluzand comportamente antisociale;

·         constientizarea importantei TIC in activitatile de zi cu zi;

·         cunoasterea elementelor financiare uzuale existente in societate.

Programul de activitati extracurriculare de imbunatatire a competentelor digitale si financiare ale persoanelor participante la activitatile proiectului se va desfasura utilizand instrumente adaptate necesitatilor specifice ale grupului tinta sprijinit. Acesta va include sedinte de indrumare atat de grup, cat si individuale, in functie de recomandarile efectuate de catre furnizorul de consiliere si orientare profesionala si de profilul individual al participantilor. Evolutia in ceea ce priveste alfabetizarea tehnologica si financiara va fi consemnata de catre echipa de consilieri ai furnizorului de consiliere si orientare profesionala in cadrul planului de interventie personalizat.

In ceea ce priveste componenta de TIC, obiectivele generale urmarite prin implementarea programului sunt ca fiecare dintre cei 150 de participanti la activitate sa fie sprijiniti intr-un proces de cunoastere, astfel:

−          Sa identifice motivatia pentru care este necesara utilizarea TIC;

−          Sa identifice instrumente TIC specifice nevoilor ;

−          Sa cunoasca si sa dezvolte competente apartinand tehnologiei informatiei si comunicatiei in contexte mono – si trans-disciplinare;

Trainingul de dezvoltare competente instrumente digitale vizeaza dobandirea de catre participanti a competentele tehnice generale, astfel:

–       Utilizarea calculatorului personal: notiuni de baza, sisteme de operare si aplicatii specializate pentru prelucrarea de texte, calcule si baze de date, gestionarea echipamentelor de memorie;

–       Utilizarea echipamentelor periferice: instalarea de echipamente periferice precum imprimanta, scanner s.a.m.d.;

–       Securitatea datelor: realizarea de protectii a informatiei impotriva pierderii si al furtului;

–       Introducerea si validarea datelor: alegerea programului, introducerea de date primare, salvarea si validarea acestora;

–       Prelucrarea datelor: alegerea programului, realizarea de calcule pe baza unor date introduse.

Activitatile de alfabetizare privind educatia financiara se va realiza, prin participarea elevilor la activitati specifice de educatie prin experimentare, prin jocuri, exercitii, discutii libere, prin mici responsabilizari, pentru a atinge urmatoarele obiective:

–       Dobandirea de catre elevii participanti a unei atitudini corecte fata de munca, banul muncit, fata de cei aflati in suferinta, prin actiuni caritabile;

–       Deprinderea abilitatilor de lucru in echipa pentru a face rost de banii de care au nevoie;

–       Modalitatea de gestionare inteligenta a finantelor de care dispun pentru a-si satisface dorintele proprii (bunuri si servicii diverse ex. excursii) si a deveni, in viitor, independenti financiar;

–       Definirea conceptului de antreprenoriat;

–       Sa faca distinctia dintre ceea ce doresc si ceea ce este posibil sau dintre dorinta si nevoie – ideea de limita;

–       Sa inteleaga ca realizarea unor dorinte necesita suportarea unui anume grad de frustrare (nu tot ce este posibil este realizabil imediat) – ideea de amanare;

–       Sa constientizeze efortul necesar pentru a obtine satisfacerea unei dorinte – ideea de valoare;

In cadrul programului vor fi abordate 14 teme complexe care cuprind toate ariile importante ale educatiei financiare si antreprenoriatului:

1.      Istoria banilor;

2.      Ce este economia?;

3.      Cum castigi bani?;

4.      Valoarea banilor;

5.      Vreau sa imi indeplinesc toate dorintele;

6.      Bugetele;

7.      Ce inseamna sa fii chibzuit?;

8.      Ce este un antreprenor?;

9.      Oportunitati de afacere;

10.  Resurse necesare dezvoltarii afacerii;

11.  Analizarea riscurilor si luare deciziilor;

12.  Cum se negociaza?;

13.  Cum se creaza si vinde un produs/serviciu?;

14.  Cum sa castig bani fara a munci?.

Subactivitatea A4.2 va fi monitorizata de catre managerul de proiect si implementata de catre operatori economici cu experienta in furnizarea de servicii educationale in comunitati marginalizate.

A5.1 – Derularea unui program “A doua sansa” (ADS) – nivel primar Subactivitatea A5.1 va fi va fi organizata in conformitate cu Ordinul nr. 5248 din 31 august 2011 si modificarile legislative aferente privind aplicarea Programului “A doua sansa” si va fi gestionata de catre Coordonatorul program ADS, impreuna cu echipa de cadre didactice compusa din:

–           16 x Cadru didactic limba moderna

–           16 x Consilier

–           16 x Invatator

Aceasta activitate este destinata urmatoarelor categoriilor de grup tinta:

–           Tineri care au parasit timpuriu scoala, cu varsta cuprinsa intre 6-16 ani, care nu au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite;

–           Tineri care au parasit timpuriu scoala, cu varsta cuprinsa intre 12-16 ani, care au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite;

–           Tineri, care au un loc de munca, cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani, care nu au absolvit invatamantul obligatoriu;

–           Adulti 25-64 ani, care nu au absolvit invatamantul obligatoriu;

Se va acorda o atentie deosebita persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, in special cele apartinand minoritatii roma, cele din zonele rurale/ comunitatile dezavantajate socio-economic, persoanele cu dizabilitati.

Prin finalizarea programului de tip „A doua sansa”, participantii vor avea in viitor sanse sporite de participare in cadrul unor programe de calificare profesionala, implicit de integrare pe piata muncii.

Programul “A doua sansa” pentru invatamantul primar are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adultilor pentru recuperarea invatamantului primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii si care au depasit cu cel putin 4 ani varsta de scolarizare corespunzatoare clasei.

Pentru a se putea organiza o clasa in Programul “A doua sansa” pentru invatamantul primar, numarul minim este de 12 elevi, dar nu mai mult de 20. In functie de contextul local si de disponibilitatile resurselor implicate se vor aplica urmatoarele reguli:

–           Se pot organiza clase cu un numar mai mic sau mai mare de elevi

–           Pe durata standard a programului este permisa functionarea claselor sub sau peste efectivul prevazut la constituirea lor, in scopul asigurarii programului de pregatire individualizat al elevilor

–           Clasele de elevi pot fi constituite pe nivel de studiu sau in regim simultan

–           Forma de organizare a procesului de invatamant in Programul “A doua sansa” pentru invatamantul primar poate fi in regim de zi, seral, comasat si intensiv, conform deciziei luate de catre consiliul de administratie al fiecarei unitati de invatamant, dupa consultarea elevilor inscrisi in program

–           Pentru organizarea programului in regim de zi/seral, fiecarui an de studiu ii corespunde un numar de 16 saptamani, in acest mod, un elev care nu a frecventat niciun an din ciclul primar poate finaliza recuperarea invatamantului primar in 2 ani.

De asemenea, pentru inscrierea in program, se vor respecta urmatoarele reguli minimale:

–           In Programul “A doua sansa” pentru invatamantul primar se pot inscrie persoane care au depasit cu cel putin 4 ani varsta de scolarizare corespunzatoare clasei si care nu au parcurs nicio clasa din invatamantul primar si/sau au abandonat pe parcurs invatamantul primar;

–           Inscrierea elevilor se face la unitatile de invatamant care organizeaza Programul “A doua sansa” pentru invatamantul primar, pe baza dosarelor de inscriere

–           Pentru persoanele care solicita inscrierea in Programul “A doua sansa” pentru invatamantul primar la nivelul I (corespunzator clasei pregatitoare si clasei I) inscrierea se poate face automat, prin urmarea „Metodologiei de identificare, recrutare si monitorizare a tinerilor si adultilor care au abandonat timpuriu scoala” de catre Coordonatorii locali, descrisa in cadrul subctivitatii A3.2.

Candidatii care declara ca au cunostinte peste nivelul I de studiu pot solicita unitatilor de invatamant inscrierea intr-un nivel superior. Acordul va fi dat de catre Comisia de evaluare, in urma evaluarii initiale.

La inscrierea in program, evaluarea initiala se aplica doar acelor candidati care solicita inscrierea la alt nivel decat nivelul I si consta in sustinerea unor probe scrise si orale/practice. Pentru cuprinderea candidatului la nivelul II, respectiv la nivelul III, evaluarea vizeaza doar cunostintele fundamentale, corespunzatoare disciplinelor Limba si literatura romana si Matematica. Pentru cuprinderea candidatului la nivelul IV sau pentru incheierea studiilor corespunzatoare invatamantului primar, evaluarea initiala vizeaza toate disciplinele corespunzatoare acestor niveluri, prevazute in Planul-cadru de invatamant pentru Programul “A doua sansa” pentru invatamantul primar.

Programa aferenta ciclului primar de invatamant va fi structurata in functie de nivelul de studii si va avea urmatoarea forma:

Nivelul I:

1)         Limba si comunicare;

a)         Limba si literatura romana;

(a)        Limba si literatura romana – interdisciplinaritatea TIC;

b)         Limba si literatura materna

(a)        Limba si literatura materna – consultatii

c)         Limba moderna 1

2)         Matematica si stiinte ale naturii – structurate dupa cum urmeaza:

a)         Matematica;

(a)        Matematica – consultatii

(b)        Matematica – interdisciplinaritatea TIC;

3)         Om si societate

a)         Educatie civica;

4)         Consiliere si orientare

Nivelul II:

–           Limba si comunicare

a)         Limba si literatura romana;

(a)        Limba si literatura romana – interdisciplinaritatea TIC

b)         Limba si literatura materna

(a)        Limba si literatura materna – consultatii

c)         Limba moderna 1

–           Matematica si stiinte ale naturii – structurate dupa cum urmeaza:

a)         Matematica;

(a)        Matematica – consultatii

(b)        Matematica – interdisciplinaritatea TIC;

–           Om si societate

a)         Educatie civica;

–           Consiliere si orientare

Nivelul III:

1)         Limba si comunicare

a)         Limba si literatura romana;

b)         Limba si literatura materna

(a)        Limba si literatura materna – consultatii

c)         Limba moderna 1

2)         Matematica si stiinte ale naturii – structurate dupa cum urmeaza:

a)         Matematica;

(a)        Matematica – consultatii

b)         Cunoasterea mediului;

3)         Om si societate

a)         Educatie civica;

4)         Tehnologii

a)         TIC.

5)         Consiliere si orientare

Nivelul IV

1)         Limba si comunicare

a)         Limba si literatura romana;

b)         Limba si literatura materna

(a)        Limba si literatura materna – consultatii

c)         Limba moderna 1

2)         Matematica si stiinte ale naturii – structurate dupa cum urmeaza:

a)         Matematica;

(a)        Matematica – consultatii

b)         Stiinte ale naturii.

3)         Om si societate

a)         Educatie civica;

b)         Istorie-Geografie.

4)         Tehnologii

a)         TIC.

5)         Consiliere si orientare

Metode de evaluare curenta: Pentru nivelurile corespunzatoare invatamantului primar evaluarea curenta se face folosind calificative. Calificativul “Suficient” obtinut ca medie a evaluarilor curente la fiecare modul din trunchiul comun este conditie pentru sustinerea evaluarii finale de nivel.

Metode de evaluare finala: Evaluarea la sfarsitul fiecarui modul se va derula in sesiuni speciale, la care vor participa toti elevii, indiferent de forma de invatamant parcursa. Probele de evaluare pot fi probe scrise, orale/practice, concepute pe baza standardelor de evaluare corespunzatoare fiecarui modul. Ele sunt stabilite de invatatorii/profesorii pentru invatamant primar, respectiv profesorii care predau in cadrul Programului “A doua sansa” pentru invatamantul primar si anuntate elevilor de la inceperea cursurilor. Un modul se considera promovat daca se obtine minimum calificativul “Suficient”, iar rezultatele finale vor fi consemnate in cataloage si in registrul matricol.

Elevii care nu promoveaza testul de absolvire a unui modul pot solicita sustinerea evaluarii finale intr-o alta sesiune de examinare organizata de unitatea de invatamant. In cazul in care unii elevi nu promoveaza testul de absolvire a unui modul se pot reinscrie pentru frecventarea modului, in limita locurilor disponibile.

Pentru implementarea activitatii, Coordonatorul program ADS poate elabora si aplica instrumente specifice de monitorizare precum:

–           Fisa de observare a lectiei

–           Fisa de monitorizare a procesului de predare-invatare-evaluare

–           Fisa de monitorizare a ritmicitatii notarii elevilor

–           Fisa pentru inregistrarea progresului elevilor

–           Fisa de verificare a cataloagelor

–           Fisa de analiza a procesului

–           Fisa de neconformitate

–           Dosar cu planuri de imbunatatire si rapoarte de inspectie

–           Dosar cu statistici si situatii semestriale pe programe de invatare

–           Alte instrumente specifice procesului educational si adaptat necesitatilor grupului tinta.

A5.2 – Derularea unui program “A doua sansa” (ADS) – nivel secundar inferior Subactivitatea A5.2 va fi organizata in conformitate cu Ordinul nr. 5248 din 31 august 2011 si modificarile legislative aferente privind aplicarea Programului “A doua sansa” si va fi gestionata de catre Coordonatorul program ADS, impreuna cu echipa de cadre didactice compusa din:

–           5 x Cadru didactic Arte (A1)

–           5 x Cadru didactic Consilier vocational (A1)

–           6 x Cadru didactic Consilier vocational (A2)

–           6 x Cadru didactic Consilier vocational (A3)

–           6x Cadru didactic Consilier vocational (A4)

–           5 x Cadru didactic Cultura civica, educatie antreprenoriala (A1)

–           6 x Cadru didactic Cultura civica, educatie antreprenoriala (A4)

–           6 x Cadru didactic Cultura de specialitate si instruire practica (A2)

–           6 x Cadru didactic Cultura de specialitate si instruire practica (A3)

–           6 x Cadru didactic Cultura de specialitate si instruire practica (A4)

–           5 x Cadru didactic Geografie (A1)

–           6 x Cadru didactic Geografie (A2)

–           5 x Cadru didactic Istorie (A1)

–           6 x Cadru didactic Istorie (A2)

–           6 x Cadru didactic Istorie (A3)

–           5 x Cadru didactic Limba moderna 1 (A1)

–           6 x Cadru didactic Limba moderna 1 (A2)

–           6 x Cadru didactic Limba moderna 1 (A3)

–           6 x Cadru didactic Limba moderna 2 (A2)

–           6 x Cadru didactic Limba moderna 2 (A3)

–           6 x Cadru didactic Limba moderna 2 (A4)

–           5 x Cadru didactic Limba si literatura romana (A1)

–           6 x Cadru didactic Limba si literatura romana (A2)

–           6 x Cadru didactic Limba si literatura romana (A3)

–           5 x Cadru didactic Matematica (A1)

–           6 x Cadru didactic Matematica (A2)

–           6 x Cadru didactic Matematica (A3)

–           6 x Cadru didactic Matematica (A4)

–           6 x Cadru didactic optionale (A4)

–           5 x Cadru didactic Stiinte (A1)

–           6 x Cadru didactic Stiinte (A3)

–           6 x Cadru didactic Stiinte (A4)

–           5 x Cadru didactic TIC (A1)

–           6 x Tutore stagii de pregatire practica (A3)

–           6 x Tutore stagii de pregatire practica (A4)

Aceasta activitate este destinata urmatoarelor categorii de grup tinta:

–           Tineri care au parasit timpuriu scoala, cu varsta cuprinsa intre 6-16 ani, care nu au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite;

–           Tineri care au parasit timpuriu scoala, cu varsta cuprinsa intre 12-16 ani, care au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite;

–           Tineri, care au un loc de munca, cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani, care nu au absolvit invatamantul obligatoriu;

–           Adulti 25-64 ani, care nu au absolvit invatamantul obligatoriu;

Se va acorda o atentie deosebita persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, in special cele apartinand minoritatii roma, cele din zonele rurale/ comunitatile dezavantajate socio-economic, persoanele cu dizabilitati.

Prin finalizarea programului de tip „A doua sansa”, participantii vor avea in viitor sanse sporite de participare in cadrul unor programe de calificare profesionala, implicit de integrare pe piata muncii.

Programul “A doua sansa” are drept scop sprijinirea persoanelor cu varsta de peste 14 ani care nu au finalizat invatamantul gimnazial, astfel incat acestea sa isi poata completa si finaliza educatia de baza din cadrul invatamantului obligatoriu, precum si pregatirea pentru obtinerea unei calificari profesionale intr-un anumit domeniu.

Scolarizarea in cadrul Programului “A doua sansa” pentru invatamantul secundar inferior se desfasoara pe durata standard de 4 ani, prin cursuri organizate saptamanal, imbinand pregatirea in domeniul educatiei de baza cu pregatirea pentru obtinerea calificarii profesionale. Programul de studiu are o durata flexibila, durata standard de scolarizare se poate micsora pentru fiecare elev in parte, in functie de competentele demonstrate atat in domeniul educatiei de baza, cat si in cel al pregatirii profesionale. In conditiile in care elevul nu reuseste sa dobandeasca si sa demonstreze toate competentele necesare, in domeniul educatiei de baza si/sau in domeniul pregatirii profesionale, el poate beneficia de sprijin suplimentar, pe durata standard a programului sau prin prelungirea acestuia.

Pentru a se putea organiza o clasa in Programul “A doua sansa” pentru invatamantul secundar, numarul minim este de 8 elevi, dar nu mai mult de 15. In functie de contextul local si de disponibilitatile resurselor implicate se vor aplica urmatoarele reguli:

–           Se pot organiza clase cu un numar mai mic sau mai mare de elevi

–           Clasele de elevi pot fi constituite pe nivel de studiu sau in regim simultan

–           In Programul ADS pentru invatamantul secundar inferior se pot inscrie persoane cu varsta de peste 14 ani care au absolvit invatamantul primar. Se pot inscrie si persoane care au parcurs o parte din clasele corespunzatoare invatamantului gimnazial (V, VI, VII) si au abandonat pe parcurs si care depasesc cu peste 4 ani varsta corespunzatoare clasei.

–           Inscrierea elevilor se face la unitatile de invatamant care organizeaza Programul “A doua sansa” pentru invatamantul secundar, pe baza dosarelor de inscriere

–           Pentru persoanele care solicita inscrierea in Programul “A doua sansa” pentru invatamantul secundar inscrierea se poate face automat, prin urmarea „Metodologiei de identificare, recrutare si monitorizare a tinerilor si adultilor care au abandonat timpuriu scoala” de catre Coordonatorii locali, descrisa in cadrul subctivitatii A3.2.

–           Pregatirea pentru educatia de baza se realizeaza prin aplicarea unui curriculum specific, modular, care acopera oferta disciplinelor din curriculumul national, adaptata specificului educatiei adultilor

–           Caracteristicile curriculumului din Programul “A doua sansa” pentru invatamantul secundar inferior, elaborat pentru educatia de baza, sunt: orientarea spre nevoile elevilor, caracterul practic-aplicativ, esentializarea continuturilor, luarea in considerare a particularitatilor de varsta si psihologice ale elevilor, activarea si valorizarea competentelor dobandite anterior de catre acestia, reducerea timpului de studiu

Programul “A doua sansa” pentru invatamantul secundar inferior este structurat in 4 ani de studiu, echivalenti claselor V-VIII si IX-X din cadrul invatamantului secundar inferior, liceu – filiera tehnologica. In anul I se studiaza discipline ale educatiei de baza, repartizate in module, iar in anii II-IV acestora li se adauga modulele de pregatire profesionala, conform planului-cadru specific programului “A doua sansa” pentru invatamantul secundar inferior:

Anul I

1)         Limba si comunicare:

a)         Limba si literatura romana;

b)         Limba moderna 1;

2)         Matematica si stiinte ale naturii:

a)         Matematica;

b)         Stiinte;

3)         Om si societate:

a)         Cultura civica/ Educatie antreprenoriala;

b)         Istorie;

c)         Geografie;

4)         Arte

a)         Educatie muzicala si Educatie plastica

5)         Tehnologii:

a)         Tehnologia informatiei si a comunicatiilor;

6)         Consiliere si orientare:

a)         Orientare si consiliere vocationala;

Anul II

1)         Limba si comunicare:

a)         Limba si literatura romana;

b)         Limba moderna 1;

c)         Limba moderna 2;

2)         Matematica si stiinte ale naturii:

a)         Matematica;

3)         Om si societate:

a)         Istorie;

b)         Geografie;

4)         Tehnologii:

a)         Cultura de specialitate si Instruire practica saptamanala;

b)         Stagii de pregatire practica;

5)         Consiliere si orientare:

a)         Orientare si consiliere vocationala;

Anul III

1)         Limba si comunicare:

a)         Limba si literatura romana;

b)         Limba moderna 1;

c)         Limba moderna 2;

2)         Matematica si stiinte ale naturii:

a)         Matematica;

b)         Stiinte;

3)         Om si societate:

a)         Istorie;

4)         Tehnologii:

a)         Cultura de specialitate si Instruire practica saptamanala;

b)         Stagii de pregatire practica;

5)         Consiliere si orientare:

a)         Orientare si consiliere vocationala;

Anul IV

1)         Limba si comunicare:

a)         Limba moderna 2;

2)         Matematica si stiinte ale naturii:

a)         Matematica;

b)         Stiinte;

3)         Om si societate:

a)         Cultura civica/ Educatie antreprenoriala;

4)         Tehnologii:

a)         Cultura de specialitate si Instruire practica saptamanala;

b)         Stagii de pregatire practica;

5)         Consiliere si orientare:

a)         Orientare si consiliere vocationala;

6)         Pachete de discipline optionale

Formele de evaluare utilizate in cadrul Programului “A doua sansa” pentru invatamantul secundar inferior sunt:

–           evaluare initiala – se desfasoara inainte de debutul unui modul/modulelor corespunzatoare unui an de studiu. Se realizeaza, in cadrul sesiunilor de evaluare, de catre comisia de evaluare. Se adreseaza acelor elevi care considera ca detin competentele necesare promovarii unui modul, fara a-l parcurge, si solicita anticipat evaluare; consta in evaluarea unui portofoliu tematic si intr-o proba de evaluare de modul;

–           evaluare curenta, formativa – se desfasoara pe parcursul unui modul/modulelor corespunzatoare unui an de studiu, de catre cadrul didactic care preda modulul. Se adreseaza tuturor elevilor care parcurg si frecventeaza modulele;

–           evaluare finala de modul, pentru educatia de baza – se desfasoara dupa incheierea procesului de predare-invatare al unui modul. Se realizeaza de catre cadrul didactic care preda modulul sau, in situatii speciale, in cadrul sesiunilor de evaluare, de catre comisia de evaluare. Se adreseaza tuturor elevilor inscrisi in program; consta in evaluarea unui portofoliu tematic si intr-o proba de evaluare de modul.

Pentru implementarea activitatii, Coordonatorul program ADS poate elabora si aplica instrumente specifice de monitorizare precum:

–           Fisa de observare a lectiei

–           Fisa de monitorizare a procesului de predare-invatare-evaluare

–           Fisa de monitorizare a ritmicitatii notarii elevilor

–           Fisa pentru inregistrarea progresului elevilor

–           Fisa de verificare a cataloagelor

–           Fisa de analiza a procesului

–           Fisa de neconformitate

–           Dosar cu planuri de imbunatatire si rapoarte de inspectie

–           Dosar cu statistici si situatii semestriale pe programe de invatare

–           Alte instrumente specifice procesului educational si adaptat necesitatilor grupului tinta.

A5.3 – Acordarea de sprijin financiar tinerilor si adultilor care frecventeaza programul “A doua sansa” Subactivitatea A5.3 Acordarea de sprijin financiar tinerilor si adultilor care frecventeaza programul “A doua sansa” are ca scop incurajarea cursantilor din cadrul programului „A doua sansa” de a se implica activ in cadrul orelor de curs si de a finaliza studiile, prin acordarea de sprijin financiar sub forma de subventie, in valoare de 170 lei/luna. Cuantumul maxim al subventiei care poate fi acordata persoanelor din grupul tinta este de 680 lei/ nivel de studiu promovat pentru invatamantul primar si 1.530 lei/ nivel de studiu promovat pentru invatamantul secundar inferior. Valorile planificate se incadreaza in plafonul maximal stabilit prin Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice Masuri de Educatie de Tip a Doua Sansa.

Subventiile destinate participantilor sunt conditionate de participarea la activitatile care le sunt destinate. Subventiile se vor acorda participantilor conform unei metodologii specifice realizate in cadrul proiectului.

Procedura de acordare se va desfasura in 4 etape:

Etapa 1 – Numirea Comisiei de evaluare privind acordarea subventiilor si evaluarea gradului de participare a  persoanelor din grupul tinta la activitatile proiectului

Etapa 2 – Verificarea eligibilitatii dosarelor, de catre Comisia de acordare a subventiilor si intocmirea Proces verbal de analiza al dosarului de acordare a subventiei

Etapa 3 – Emiterea, de catre managerul de proiect, a Deciziei de acordare a subventiilor

Etapa 4 – Efectuarea platilor prin stat de subventie catre beneficiarii subventiilor, in functie de disponibilul financiar.

Subactivitatea A5.3 Acordarea de sprijin financiar tinerilor si adultilor care frecventeaza programul “A doua sansa” va fi monitorizata continuu de catre Managerul de proiect.

 

 1. e) Descrierea sarcinilor/atribuţiilor:

 

Denumire post vacant/expert Sarcini specifice
P1 – Responsabil organizare campanie informare 2 •           Implicat in urmatoarele activitati: A3.1;

•           Elaboreaza strategia de informare a grupului tinta conform calendarului de implementare;

•           Planifica si organizeaza distribuirea materialelor de informare pentru grupul tinta;

•           Planifica si organizeaza intalnirile de informare cu grupul tinta;

•           Coordoneaza comunicarile expertilor cu grupul tinta astfel incat sa existe unitate si coerenta in furnizarea serviciilor.

•           Asigura comunicarea cu grupul tinta pentru planificarea furnizarii serviciilor si a derularii evenimentelor.

P1 – Responsabil organizare campanie informare 3 •           Implicat in urmatoarele activitati: A3.1;

•           Elaboreaza strategia de informare a grupului tinta conform calendarului de implementare;

•           Planifica si organizeaza distribuirea materialelor de informare pentru grupul tinta;

•           Planifica si organizeaza intalnirile de informare cu grupul tinta;

•           Coordoneaza comunicarile expertilor cu grupul tinta astfel incat sa existe unitate si coerenta in furnizarea serviciilor.

•           Asigura comunicarea cu grupul tinta pentru planificarea furnizarii serviciilor si a derularii evenimentelor.

P1 – Coordonator partener •           Implicat in urmatoarele activitati: A3.2;

•           Coordoneaza activitatile Partenerului 1 din cadrul proiectului;

•           Identifica modalitati de recrutare si implicare in proiect a tinerilor si adultilor care au abandonat timpuriu scoala;

•           Supervizeaza procesul de recrutare a grupului tinta;

•           Colaboreaza cu coordonatorIi locali in vederea atragerii si implicarii membrilor GT in proiect;

•           Planifica, coordoneaza, monitorizeaza, evalueaza activitatile echipei de implementare a partenerului;

•           Mentine colaborarea cu celalti membrii ai echipei de implementare a proiectului;

P1 – Coordonator local 1 •           Implicat in urmatoarele activitati: A3.2;

•           Coordoneaza activitatile specifice in care este implicat, asigurand desfasurarea acestora in conditii optime;

•           Planifica calendaristic desfasurarea programelor educationale;

•           Aloca eficient resursele necesare desfasurarii propice a activitatii;

•           Participa la procesul de recrutare si selectie al GT;

•           Organizeaza campanii de recrutare a GT;

•           Sprijina GT in intocmirea dosarelor de participare la activitati;

•           Monitorizeaza continuu activitatile si evolutia GT;

•           Asigura buna desfasurare a tuturor activitatilor;

•           Incurajeaza cooperarea intre membrii echipei de lucru;

•           Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse.

•           Mentine comunicarea cu ceilalti membrii ai echipei proiectului pe toata durata implementarii acestuia.

 

 1. f) Cerințe/competențe necesare (fără a se limita la):

 

Denumire post vacant/expert Cerințe/competențe necesare
P1 – Responsabil organizare campanie informare 2 Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

·         Studii superioare absolvite – 3 ani

Experienta solicitata

·         Experienta profesionala specifica in implementarea de proiecte / relatii publice – 2 ani

Competente solicitate

·         Abilitati de comunicare si relationare;

·         Bune abilitati de organizare si planificare;

·         Bune capacitati de analiza si sinteza

·         Abilitati de lucru in echipa

·         Cunostinte de operare PC;

Limbi straine solicitate

engleza

Intelegere Vorbire Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie  
A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1
P1 – Responsabil organizare campanie informare 3 Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

·         Studii superioare absolvite – 3 ani

Experienta solicitata

·         Experienta profesionala specifica in implementarea de proiecte / relatii publice – 2 ani

Competente solicitate

·         Abilitati de comunicare si relationare;

·         Bune abilitati de organizare si planificare;

·         Bune capacitati de analiza si sinteza

·         Abilitati de lucru in echipa

·         Cunostinte de operare PC;

Limbi straine solicitate

engleza

Intelegere Vorbire Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie  
A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1
P1 – Coordonator partener Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

·         Studii superioare absolvite – 3 ani

Experienta solicitata

·         Experienta specifica in coordonarea de activitati educationale – 7 ani

Competente solicitate

·         Capacitate de planificare a evenimentelor;

·         Abilitati de organizare;

·         Capacitate de decizie rapida si concentrata;

·         Capacitatea de reactie prompta la situatii de criza;

·         Capacitate de previziune a evenimentelor;

Limbi straine solicitate

engleza

Intelegere Vorbire Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie  
A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1
P1 – Coordonator local 1 Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

·         Studii superioare absolvite – 3 ani

Experienta solicitata

·         Experienta în organizarea/ coordonarea de activitati/ persoane/ procese – 3 ani

Competente solicitate

·         Capacitate de a stabili relatii, toleranta, calm, perseverenta;

·         Abilitati de organizare;

·         Abilitati de comunicare si colaborare, echilibru psihic;

·         Spirit de initiativa, corectitudine, promptitudine, responsabilitate, loialitate;

·         Atitudine pozitiva si abilitati de a mobiliza si motiva grupul tinta;

Limbi straine solicitate

engleza

Intelegere Vorbire Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie  
A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1 A1 – Utilizator elementar nivel 1

 

 1. g) Constituie avantaje:

-NA

 

 

 1. h) Abilități:

– capacitate de lucru în echipă;

– orientare spre rezultate și atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;

– capacitate de analiză și sinteză;

– capacitate  organizatorică  şi  administrativă  pentru  planificarea  şi  desfăşurarea

întâlnirilor de lucru în echipe interdisciplinare;

– capacitatea de a organiza activități de cercetare evaluativă;

– capacitatea  de  a  organiza  activități  de  documentare  și  de  redactare  a  textului

ştiinţific;

– capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfășurare a proiectului;

– capacitatea de utilizare a documentelor de politică educaţională şi europeană.

 

 1. DOSARUL DE CONCURS:

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de  înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 

 1. a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție;
 2. b) Scrisoare de intenție;
 3. c) Copia actului  de  identitate  sau  orice  alt  document  care  atestă  identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
 4. d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 5. e) Alte acte  doveditoare  privind  experiența/expertiza,  calificările  specifice aferente poziției pentru care candidează, extrase REVISAL etc;
 6. f) CV format  Europass  datat  și  semnat  pe  fiecare  pagina  (CV-ul  trebuie  să conțină  obligatoriu  date  de  contact  valide  –adresa  de  e-mail  și  număr  de telefon);
 7. g) Cazierul judiciar  sau  o  declarație  pe  propria  răspundere  că  nu  are  antecedente  penale  (candidatul  declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente  penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
 8. h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 

Documentele  doveditoare  ale  studiilor  și  experienței/expertizei  declarate  în  CV  (copii  ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare)  se prezintă însoțite de documentele originale și se depun certificate  pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

 

 

 1. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:

 

 • Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
 • Ghidul solicitantului – orientări generale, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
 • Ghidul solicitantului – condiții specifice, Măsuri de educație de tip a doua șansă – iunie 2019;
 • Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • ORDIN nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului “A doua șansă” cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologie-Cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii, ANEXA 2 la Ordinul comun MECTS – MMFPS nr. 4469/ 2012/ nr.1804/2012;
 • Legea educației naționale nr. 1/2011.

 

VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

 

Candidații vor depune documentele la sediul Liceului Tehnologic Țicleni în Orș. Țicleni,  Str. Stadionului nr. 1, Jud. Gorj până la data de 22 februarie 2021, ora 14:00.

Candidaturile  transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete vor fi respinse.

 

VIII. PROBELE DE CONCURS:

 

Concursul constă în parcurgerea urmatoarelor etape (după caz), astfel:

 

 1. Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor;

 

Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă este publicată la sediul/pe pagina web a partenerului proiectului, la adresa Orș. Țicleni,  Str. Stadionului nr. 1, Jud. Gorj. Eventualele contestații vor fi depuse la sediu în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Candidații declarați admiși la această probă vor participa la probele de evaluare.

 

 1. Proba de evaluare a dosarelor;

 

 1. Interviul (In situația în care la concurs s-a înscris o singura persoana comisia de concurs o poate declara admisă fără parcurgerea etapei interviului, în baza evaluării dosarului);

 

Eventualele contestații vor fi depuse la sediu/online în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Interviul nu se contestă.

 

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face  prin afișare la sediu/pe pagina web a partenerului proiectului, la Orș. Țicleni,  Str. Stadionului nr. 1, Jud. Gorj, în termen de 24 ore de la soluționarea contestațiilor.

 

Ca urmare a desfășurării probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.

 

Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediu, la adresa Orș. Țicleni,  Str. Stadionului nr. 1, Jud. Gorj/ online, în termen de 24 ore de la ultima proba de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”, în termen de maxim 7 zile lucrătoare.

 

Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, dar nu sunt în lista celor declarați admiși, vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada derulării activității.

 

 1. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

 

Perioada Activitatea
04-22 februarie 2021, ora 14:00 (13 zile lucrătoare) Depunerea dosarelor
23 februarie 2021 Verificarea eligibilității administrative a dosarelor
24 februarie 2021 Evaluarea dosarelor de candidatură. In situația în care la concurs s-a înscris o singura persoana comisia de concurs o poate declara admisa fără parcurgerea etapei interviului, în baza evaluării dosarului.
25 februarie 2021 Participarea la interviu
26 februarie 2021 Comunicarea rezultatelor
27 februarie 2021 Depunerea contestațiilor
28 februarie 2021 Publicarea rezultatelor finale

 

 

Afișat astăzi 03.02.2021 la sediul Liceului Tehnologic Țicleni în Orș. Țicleni,  Str. Stadionului nr. 1, Jud. Gorj.